ހަތް ރަށެއްގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެންނަން ނިންމައިފި

ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކޮށްގެން ހިންގާ ރަށްރަށުގެ މަގު ހެދުމުގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެންނަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.


ސަރުކާރުން އަންނަނީ އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން މަގު ހެދުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ހިންގަމުންނެވެ.

އެމްޓީސީސީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެންނަން ނިންމީ ހދ. ހަނިމާދު އާއި ރ. އުނގޫފާރާއި ބ. އޭދަފުށްޓާއި ރ. ދުވާފަރުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އިތުރުން ސ. ހުޅުމީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގާއި ލ. ފޮނަދޫގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު އަދި ފުވައްމުލަކު ރިންގް ރޯޑްގެ މަޝްރޫއަށް ކަމަށެވެ.

އެ މަޝްރޫއު ތަކުގެ ޑިޒައިނަށް ގެންނަ މައިގަނޑު ބަދަލަކީ ވެއްޔާއި ސިމެންތި ބޭނުން ކޮށްގެން، ބޭސް ކޯސް ފަށަލަ އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ހިލަ އަޅައިގެން އެ ފަށަލަ އެޅުން ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ. އެގޮތަށް ނިންމީ އެމްޓީސީސީން ބުނިގޮތުގައި، ކުރީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަޖުރިބާ އަށް ބެލުމަށް ފަހު، މަޝްރޫއުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ، އެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ކަންކަން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ވެސް މަޝްވަރާގެ މަތިން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެ މަޝްރޫއުތަކަށް 210 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުވެ އެވެ.