ނަޝީދުގެ އިނާޔަތުން 85،000ރ. އުނިކުރަން އެދިވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ކުރީގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިނާޔަތުން 85،000ރ. ނުނަންގަވަން އެމަނިކުފާނު ނިންމަވައިފި އެވެ.


ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތް ދިނުމުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން، ކުރީގެ ރައީސަކަށް މާލީ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި މަހަކު 172،000ރ. ލިބިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. އަދި މަޖިލިހުގެ ރައީސްގެ މަގާމުން މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި 73،000ރ. ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން، ނަޝީދަށް މަހަކު 245،000ރ. ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު ފާތިމަތު ނިއުޝާ "މިހާރު" އަށް މިރޭ ވިދާޅުވީ ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިނާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަނިކުފާނު ހަމައެކަނި ބޭނުންފުޅު ވަނީ އޮފީސް ހިންގުމުގެ ހަރަދާއި ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ދޭ އިނާޔަތް ކަމަށެވެ.

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ހަރަދަށް ދައުލަތުން ދެނީ 87،000ރ. އެވެ.

އަމީން އާންމު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މާލީ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާ 75،000ރ. އާއި ދިރިއުޅުއްވާ ތަނުގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް 10،000ރ ގެ އިނާޔަތް އުނިކުރަން ނަޝީދު ފިނޭންސްގައި ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

"އެހެންވެ، އެ އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލުމަށް އެދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ވަނީ އެދިފައި،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކުރީގެ ރައީސުންގެ އިނާޔަތުގެ ތެރެއިން ބައެއް އުނިކޮށްފި ނަމަ، ނަޝީދަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ 160،000ރ. އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ރައީސްކަން ކުރައްވާފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ދައުލަތުން މިހާރު އިނާޔަތް ދެނީ ނަޝީދުގެ އިތުރުން މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކާއި އަބްދުﷲ ޔާމީނަށެވެ.