އަށް އަހަރުގެ ކުއްޖާއާ ބެހުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

އއ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން އަށް އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް މިއަދު ހައްޔަރުކުރި 58 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ތަހުގީގު ކުރަން ކޯޓުން 15 ދުވަސް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.


ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އަކީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުން ބަލާ ކަމަކަށް ވާތީ، އަނިޔާ ލިބޭ ކުދިންގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން އާންމެއް ނުކުރެ އެވެ. އެހެންވެ މި ކުއްޖާ ވެސް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅާއި ރަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. އެހެންވެ، އެ ކުއްޖާ އަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ދިނީ ކޮން ކޯޓަކުން ކަމެއް ފުލުހުން ނުބުނެ އެވެ.

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެ މީހާ މިއަދު ހައްޔަރުކުރީ، އޭނާގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިތާ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ. ފުލުހުން އިއްޔެ ބުނެފައި ވަނީ އެ މީހާ ހައްޔަރު ނުކުރެވި ލަސްވީ، އޭގެ ކުރިން ހޯދަންޖެހޭ ޑޮކިއުމެންޓުތަކެއް ނުލިބި ދިގުލައިގެންދާތީ ކަމަށެވެ.

ބައްޕަގެ ފަރާތުން ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބޭތީ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު އަމިއްލަ އަށް ފުލުސް ސްޓޭޝަނަށް ގޮސް އިއްޔެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު، އެ ކުއްޖާ އަށް ވެސް އެހެން ބައެއްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ތަހުގީގުގެ ތެރޭގައި އެނގިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެ އެވެ.