ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރަކަށްވުމުގެ އުމުރު 40 އަހަރަށް މަތިކުރަނީ

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ އުމުރު 40 އަހަރަށް މަތި ކުރުމަށް ޖޭއެސްސީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.


ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަދި ގާނޫނީ ވަކީލް މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައި ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރެއްގެ ހުރުން ލާޒިމް ސިފަތަކުގެ ތެރޭގައި 40 އަހަރުވެފައިވުން ހިމެނެ އެވެ. ގާނޫނުގައި މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން އުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވާ މީހަކަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަން ކުރެއްވޭނެ އެވެ.

ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރަކަށްވުމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދެން ހިމެނެނީ މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުމާއި އިސްލާމް ދީނުގައި ހައްދެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުމާއި ގާނޫނުއަސާސީ ނުވަތަ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިހާބު ކުރެވޭ ނުވަތަ އައްޔަން ކުރެވޭ ސިޔާސީ މަގާމެއް ފުރާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުމާއި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރަކަށް ނުވުން ނުވަތަ ޕާޓީއެއްގައި ހަރަކާތްތެރި ނުވުމާއި ބުއްދި ހަމައަށް ހުރުމެވެ.

ސިރާޖުގެ އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުން ޖޭއެސްސީ އަށް ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކީ ގާނޫނީ ވަކީލެއް ކަމުގައިވާ ނަމަ އެ މީހަކު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި ހުރިހާ ހިނދަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓްތަކުގައި ވަކާލަތު ކޮށްގެން ނުވާނެ އެވެ. އިސްލާހުގައި ޖޭއެސްސީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ވަކިކުރެވޭ ގޮތް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

އިސްލާހުގައި ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް އެ މަގާމުން ވަކިކުރެވޭނީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މެންބަރަކު ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާއަކަށް ހުށައަޅާ އެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށައަޅައިފިނަމަ އެ ނިންމުމަށް ވޯޓަށް އަހާ ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު މެނުވީ ކޮމިޝަންގެ އިތުރު މަސައްކަތެއް ތަވާލުކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްވެއްޖެނަމަ އެ މައްސަލަ އެއްވެސް ކޯޓަކަށް ވެސް ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް އިސްލާހުގައިވެ އެވެ.

ސިރާޖު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބިލް ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ކުރާ ޝަކުވާތައް ބަލައި، ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ގުޅޭ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި އެކި ގާނޫނުތަކުގައި ހުރި އިޖުރާއުތައް އެއް ގާނޫނަކަށް ގެނައުން ކަމަށެވެ.

އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖޭއެސްސީ އަށް ލިބޭ ބާރުތަކާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދޭ ހައްގުތައް ބަޔާން ކުރުމަށާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅައި، ބަލައި ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ފަސޭހަ އިޖުރާއަތުތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ކަމަށް ބިލްގައިވެ އެވެ.