އެޗްއާރުސީއެމްގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ގައިޑްލައިނާ ދެކޮޅަށް މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގައިޑްލައިންތަކެއް ކަނޑައަޅައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުުކުމާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.


އެޗްއާރުސީއެމް އިން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގައިޑްލައިންތަކެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން 2015 ވަނަ އަހަރު ކަނޑައަޅައިި، ހުކުމްކުރީ އެޗްއާރުސީއެމްއާ ދެކޮޅަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްނެގުމުގައި ބެލި ސުމޯޓޯ މައްސަލައެއްގަ އެވެ. އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އޭރު ބެލީ އެޗްއާރުސީއެމް އިން ތައްޔާރުކުރި ޔުނިވާސަލް ޕީރިއަޑިކް ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި އެ ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރި ކަންކަމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އޭގެ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން އެ ހުކުމާ ދެކޮޅަށް މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހެޅުއްވީ އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރިން ކުރެއްވި މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހްމޫދެވެ. އެ ގަރާރުގައިވަނީ ގާނޫނު އަސާސީން އެޗްއާރުސީއެމްއަށް ދީފައިވާ ބާރުތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމުން ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން އެ ކޮމިޝަންގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރަން ދަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ހިންގީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ވެސް އެ ގަރާރުގައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ބާރު ދައުލަތުގެ އެހެން އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކަށް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށާއި އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ޒިންމާ އަދާ ނުކުރާ ނަމަ، އެ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން އެންގުމަށް ވެސް އެ ގަރާރުގައި ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ.