މިސްކިތަށް ވަދެ ހަމަލާދޭކަށް ނޫޅޭ، އެއީ ބަލި މީހެއް!

ރޭ މަޣުރިބު ނަމާދު ވަގުތު އިސްކަންދަރު މިސްކިތަށް ބިދޭސީ އަންހެނަކު ވަދެ ނަމާދުކުރަން ތިބި މީހުންނަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ފެތުރިފައިވާ ވާހަކަތައް އެ މަންޒަރު ދުށް ބައެއް މީހުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.


ބައއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެ އަންހެން މީހާ އިސްލާމްދީނަށް ހުތުރު ބަސް ބުނެ، ނަމާދު ކުރަން އުޅުނު މީހުންނަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ކަމަކީ ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް ބައެއް މީހުން "މިހާރަ"ށް ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ވެސް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ އަންހެން މީހާއަކީ ނަފްސާނީ މައްސަލައަކަށް އޭޑީކޭގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް އެހީތެރިޔާ އަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ ހޮސްޕިޓަލުން ނުކުމެގެން ދިޔަ މީހެކެވެ. ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އޭނާ އަލުން ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

އެ ހާދިސާ ހިނގި ވަގުތު އެތަނުގައި ހުރި މީހަކު ނަން ހާމަ ނުކުރަން އެދި "މިހާރު" އަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އެ އަންހެން މީހާ މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެއަށް ވަނީ އޭނާ ފަހަތުން އައި ބަޔަކަށް ފިލުމަށެވެ. ނަމަވެސް މިސްކިތު ތެރެއަށް ނުވަދެވެނީސް އެ މީހުން އޭނާ ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހާ ބުންޏެވެ.

"ނަމާދަށް ހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދޭނީ ކިހިނެއް އޭނާއަށް މިސްކިތް ތެރެއަކަށް ނުވެސް ވަދޭ. މިސްކިތު ގޯތިތެރެއިން އޭނަ ހިފަހައްޓައިފި. ދެން އޭނާ ކީހާ ވެސް އެއްޗަކީ "ސްޓޮޕް. ލީވްމީ" [ދޫކޮށްލާ]. އިސްލާމްދީނޭ ކިޔައިގެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކިޔާ، އަދި ހުތުރު އެހެން ބައެއް ވެސް އޭނާ ބޭނުމެއް ނުކުރޭ،" އެ ވަގުތު އެ މިސްކިތް ކައިރީގައި ހުރި މީހަކު ބުންޏެވެ.

އޭނާ ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއަކުން ވެސް ފެންނަ ގޮތުގައި އެ އަންހެން މީހާގެ ފަހަތުން ބަޔަކު އައިސް ގައިގައި ހިފަހައްޓާތީ އޭނާ ގޮސް ވަނީ މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެއަށެވެ. އަދި އެތަނަށް ވަންތާ 15 ވަރަކަށް ސިކުންތުގެ ތެރޭގައި އެތަނުން ނެރެގެން ގެންދެ އެވެ.