ޚަބަރު / އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

މުންޑޫ ކައުންސިލުން ހޯދަން އުޅެނީ ސިއްރު މައުލޫމާތެއް: އީސީ

އާންމު އަޑު އެހުމެއް ބޭއްވުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ނިންމާފައިވަނީ ބަޔަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ސިއްރު ޕެޓިޝަންއެއްގެ މައުލޫމާތު ނުދިނުމުން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެ އެވެ.

މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާތާ ފަސް އަހަރު ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމު އަޑު އެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި ވަނީ ލ. މުންޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އިން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތެއް އީސީން ނުދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގަ އެވެ.

އީސީގެ މެމްބަރު އަދި ތަރުޖަމާން އަހުމަދު އަކްރަމް މިއަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މުންޑޫ ކައުންސިލުން ހޯދަން އެދިފައިވަނީ އެ ކޮމިޝަނަށް އެ ރަށު ބަޔަކު ހުށަހެޅި ސިއްރު ޕެޓިޝަނެއްގެ މައުލޫމާތެވެ. އެއީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި މުންޑޫ ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ، އިސްދޫ ދާއިރާ އަށް ބަދަލު ކޮށްދިނުމަށް މުންޑޫ ކައުންސިލުން އެދިފައިވަނިކޮށް، އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެ ރަށު ބަޔަކު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނެކެވެ.

EC in mauloomaathu nudhinumun aammu adu ehumeh bavvanee

EC in mauloomaathu nudhinumun aammu adu ehumeh bavvanee

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

އީސީއިން މައުލޫމާތު ނުދިނުމުން އާންމު އަޑު އެހުމެއް ބާއްވަން ނިންމުން---

އަކްރަމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މުންޑޫ ކައުންސިލުން އެދިފައިވަނީ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށެވެ. އެއީ ސިއްރު ޕެޓިޝަނަކަށް ވާތީ އެ މައުލޫމާތު ދެވެން ނެތްކަން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށާއި މުންޑޫ ކައުންސިލަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ ލަފައެއް ވެސް ހޯދައިފަ އެވެ. އެގޮތުން، މުންޑޫ ކައުންސިލުން ހޯދަން އެދިފައިވަނީ ތިން ވަނަ ފަރާތެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށް ވާތީ އެ ކޮމިޓީން ލަފާ ދިނީ އެ މައުލޫމާތު ނުދިނުމަށެވެ.

އަކްރަމް ވިދާޅުވީ އެއީ ހާމަކޮށްގެން ވާނެ މައުލޫމާތެއް ނޫން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާފައިވަނިކޮށް، އެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން މަސައްކަތް ކުރާތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ. އެއީ އެތައް ބައެއްގެ މަސްލަހަތާ ގުޅުން ހުރި މައުލޫމާތަކަށް ވާތީ އެ މައުލޫމާތުތައް ހާމަ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށްވެސް އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިގޮތަށް މިކަން ހިނގާފައި ވަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް އޯޕަން ހިޔަރިންއެއް ބޭއްވުމަކީ ކޮމިޝަންގެ އަގުވައްޓާލަން ކުރާ ކަމެއް. މިއީ ހިނގާފައިވާ ކަންކަން އޮޅުވާލަން ކުރާކަމެއް،" އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ އަޑުއެހުމަށް އީސީގެ ފަރާތުން ހާޒިރުވެ، އެ މައުލޫމާތު ނުދިން ސަބަބު އަނެއްކާވެސް ބުނެދޭނެ ކަމަށެވެ.

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އަޒީޒް މިއަދު ވިދާޅުވީ، އާންމު އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަން ޖެހުނީ އެކި ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވައިގެން ވެސް އެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނައުމުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މީގެ ކުރިން އެފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްފައި ވަނީ ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ. އަދި މިއީ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހައްލު ނުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ވެސް އަޒީޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ފާސްކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ގާނޫނެކެވެ.

21 ކޮމެންޓް, 47 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 77%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 23%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ހިމާރުލް ޤައުމު

08 July 2019

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނީ ސިއްރު ނޫން މަޢުލޫމާތު. އަނެއްކާ ތީ އޭގެ ޒާތަށްބަލާއިރު މުންޑޫކައުންސިލަށް ދޭންޖެހޭ އަދި އެމީހުން ބޭނުވާވާނެ މަޢުލޫމާތެއްނޫން. ތިބޭނުންވަނީ ޒާތީވާން. ދެން ކޮމިޝަނަރަކީ ލ. އަތޮޅަށް ނިޞްބަތްވާ ތިކަމާއި ކޮންމެވެސް ޒާތީ ގުޅުންތަކެއް ހުރި ބޭފުޅަކަށް ވާއިރު މިހާތަނަށް ލައްކަ ގިނަ މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައި ވާއިރު މިކަހަލަ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ކަމެއްގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަކީ އެބޭފުޅާގެ ޤާބިލުކަމާއި މެދު ރައްޔަތުން....

The name is already taken The name is available. Register?

އަޅުގަނޑު ޢާރިފް

08 July 2019

ސިއްރޭތޯ އެވެ. ސިއްރުކުރެއްވީ ކޮން ގާނޫނެއްގެ ކޮން މާއްދާއެއްގެ ދަށުންތޯއެވެ. ދައުލަތެއްގެ ސިއްރަކީ، ދުރާލާ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ. އަދި ސިއްރުކުރާނެ މުއްދަތެއްވެސް އޮންނާނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ. ދައުލަތާގުޅުންހުރި އެއްވެސް މުވައްސަސާއަކުން ތަކެތި ސިއްރުކުރެވެންޖެހޭނީ އެކަމަށް ހެދިދައި ހުންނަ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިންނެވެ. ގާނޫނެއް ނެތަކަސް އަމިއްލަ ގާނޫނެއް ނުހެދޭނެއެވެ. ތިޔަވަރަކުން ނުދޭން ތިހިފަހައްޓަނީ ކޮންފަދަ މަސްލަހަތަކަށްޓަކައިތޯއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހިމާރުލް ޤައުމު

08 July 2019

އެމީހުން ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރިމީހުން ކައުންސިލަކުން ހޯދަންޖެހޭ ސަބަބު ބުނެބަލަ .....

The name is already taken The name is available. Register?

އިމަނާ

08 July 2019

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަށް ނުދެވޭ ވަރުގެ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށްވާނަމަ ތިޔައީ ހާދަބޮޑު ކަންތައްގަނޑެއް ހިނގާނެ މަޢުލޫމާތެއްތާ؟ އަނެއްކާ ނެގި އަދަދު އެނގެނީބާ؟ ނޫނީ އދނޖބ؟ ނުދިނުމަށް ބުނުންމޮޅީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ލާމަސީލު

07 July 2019

ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅި މީހުން ބޭޒާރުކުރާނަމަ ޕޮލިހަށް މައްސަލަ ވައްދާމީހުންގެ މައުލޫމާތުވެސް ބޭޒާރުކުރަން ޖެހޭނެ. ތިދެން ބޮޑުވަރު. މުންޑޫ ކައުންސިލަށް ތަނަކޮޅެއް ހޭލުންތެރި މީހުން ހޮވާނީ ކޮންއިރަކުންބާ؟؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

އާދަނު007

07 July 2019

ޕީޕީއެމް ގެ ރަޖިސްޓްރީ މަޢުލޫމާތު ނުލިބިގެން ތިޔަ އިންފޯމޭޝަން ކޮމިޝަނަކަށްވެސް މަޢުމޫނު ލީ. ވީކަމެއް ހަރާން. އެވެސް ސިއްރު އެއްޗެއްވެތޯ ހޯދާ ނުދެވުނީ. މިއަދު ދޯ ހޭލެވުނީ؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސަންބޭ

07 July 2019

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަކާ ބެހޭކަމެއްނޫނެވެ. އީސީއިން އޮތީ އެމަޢުލޫމާތު ޙޯދަންއުޅުނު ފަރާތަށް ޖަވާބުދީފައެވެ. އެތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ ކުރެވިގެންވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ. ތިޔަ ކައުންސިލުން ތިޔަމަޢުލޫމާތު ހޯދަންއުޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ!

The name is already taken The name is available. Register?

ޙައްގުބަސް

07 July 2019

ކަލޭވެސް މޮޅު ވާހަކަ ނުދައްކާ!! ކޮން ސިއްރު މަޢުޅުމާތެއް އެތާ ހުންނަންވީ!! ވަގުވޯޓުން ވައްކަން ކޮށްގެން މިފަހަރު އިންތިޚާބު ބަޔަކަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކަން އެނގިގެން އެމައްސަލަ ބަލަމުން ދަނިކޮށް ހެކި ނައްތާލި މީހުނޭ ތީ!! ތިމީހުން ޖެހެނީ ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް ހެކި ނައްތާލި މައްސަލަ ބަލަން!! ކަޅުފައިސާގައި ޖެހިފައިވާކަމަށް ގިނަބަޔަކު ތުހުމަތުކުރޭ ތި މީހުން!!

The name is already taken The name is available. Register?

Mohamed Ali

07 July 2019

ކޮބައިތޯ މައުލޫމާތު ހޯދަން އުޅޭ މީހުންގެ ޙައްޤު

The name is already taken The name is available. Register?

ބުއްދީގެ ހަމަ

07 July 2019

ހުށަހެޅި މީހުންގެ ވަނަވަރު އުނިކޮށްފައި ޕެޓިޝަނުގެ ކޮޕީއެއް ދިނުމުން ފުދޭނެ..

The name is already taken The name is available. Register?

ސޫބެ

07 July 2019

... ކޮން ސިއްރު މަޢުލޫމާތެއް ތިޔަ ތަނުގަ ހުންނަން ވީ. އަޖައިބު އަންތަރީސް ވެއްޖެ

The name is already taken The name is available. Register?

ފޫހިވޭ

07 July 2019

މަށަށް ހެޔޮ

The name is already taken The name is available. Register?

މުލޭ

07 July 2019

ތިޔަ ޕެޓިޝަނުގައި ސޮއިކުރި މީހުންގެ މަޢްލޫލާތު ދީފިނަމަ އެ މީހުންގެ ދުވަސް ދުއްވާލާނެ ތިޔަ ކައުންސިލުން. އެންމެ މީހެއްގެ ބާރުވެރިކަމުގައި އޮންނަ ކައުންސިލެއް ތިއީ. އެމީހުންގެ މަޢްލޫމާތު ހޯދާ ސަބަބެއް ކައުންސިލުން ބުނެދިންތަ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454