އެޗްޑީސީގެ ދަރަނި 14 ބިލިއަން ރުފިޔާގައި

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ ދަރަނި 14 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގައި، މެމްބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އެޗްޑީސީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އާތިފް ވިދާޅުވީ، އެ ކުންފުނީގެ ލޯން، 14 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާއިރު އެއީ ސަރުކާރުން ހިންގާ އެކިއެކި މަޝްރޫތަކަށް ނެގި ފައިސާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދާ ފްލެޓްތައް ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޗައިނާގެ ބެންކުތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ އަދަދު 9.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައު އައިސީބީސީން ނަގާފައިވާ 368 މިލިއަން ޑޮލަރާއި ޗައިނާ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކުން ނަގާފައިވާ 159 މިލިއަން ޑޮލަރު ހިމެނެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އައިސީބީސީން ލޯން ނަގާފައިވަނީ ލިންކް ރޯޑުގެ މަސައްކަތަށާއި 7،000 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މަޝްރޫ އަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން، ހައުސިން ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ. - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

އާތިފް ވިދާޅުވީ އެ ލޯންތަކަށް މިހާރު ފައިސާ ދައްކަމުން އަންނަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކަމަށެވެ. އެއީ 7،000 ފްލެޓް އާއި ލިންކް ރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓަކީ މި ވަގުތު އެޗްޑީސީ އަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ނުވާތީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އާތިފް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ހުޅުމާލޭން ބިން ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުގައި އޭރު ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ މުހިންމު ނޫން މަޝްރޫތަކަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ވޯޓާ ފައުންޓަންއެއް ހަދަން ދެ މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްފައިވާއިރު ބޭނުން ނުކުރާ ޕާކިން ސިސްޓަމްތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރިސާޗެއް ހެދުމުގެ ނަމުގައި އެ ކުންފުނީގެ އިމާރާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޕީޕީއެމަށް ކެމްޕެއިން ކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެ ރިސާޗް ރިޕޯޓްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ ކަމަށްވެސް އާތިފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސުހެއިލް އަހުމަދު ވިދާޅުވީ ކުރީ ސަރުކާރުން 7،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ފަށާފައި ވަނީ އެޗްޑީސީގައި ނެތް ފައިސާ ހޯދައިގެން ކަމަށާއި އެއީ އެ ކުންފުނި ހިންގާ އުސޫލުގެ ބޭރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެޗްޑީސީގެ މެންޑޭޓަކީ ހުޅުމާލޭގެ ބިން ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ބޭނުންކޮށްގެން ކުންފުނި ހިންގުމެވެ.

އާތިފް ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނީގެ މެންޑޭޓުން ބޭރުން ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަންކަން ހުއްޓާލުމަށާއި ދަރަނި ދައްކާނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ އެސެޓް ވެލިއުއަކީ 31 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އެއީ ނޮންކަރަންޓް ވެލިއުގެ ގޮތުގައި 21 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ކަރަންޓް އެސެޓްސްގެ ގޮތުގައި 10 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީ 9.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާއިރު ނޮން ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީ 2.8 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރަ އެވެ.

ކެޕިޓަލް އިންޖެކްޓްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން އެޗްޑީސީ އަށް 81 މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާތަނަށް ދީފައިވާއިރު ލޯންގެ ގޮތުގައި 315 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން އެ ކުންފުންޏަށް ދީފައިވެ އެވެ.