ހުޅުމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ބިޑާ ގުޅިގެން ޝަކުވާތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ ޕްރީ ސްކޫލެއް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ސަރުކާރުން ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން، ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަށް ޝަކުވާތަކެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.


ހުޅުމާލޭގެ ނެއިބާހުޑް 2 ގައި ހަދާފައިވާ މުހައްމަދު ގާސިމް ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކުރިން އޮތީ އިއުލާންކޮށް، ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ މަރުހަލާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި، އާންމު އުސޫލާ ޚިލާފަށް، ބިޑް ހުޅުވާ ތަނުގައި ބިޑް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ބަދަލުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ދެ މުވައްޒަފަކު ތިބުން ހިމެނެ އެވެ. އަދި ބިޑް ހުޅުވުމުގެ މަރުހަލާގެ ކަންކަން އެ މުވައްޒަފުންނަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ވެސް ޝަކުވާގެ ސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން ބިޑް ހުށަހަޅަން ގޮސް ތިބި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބައެއް ކަންކަން އެ މުވައްޒަފުންނަށް ސާފުކޮށްދޭން ޖެހުމާއި އެހެން ބައެއް މީހުންނަށް ގުޅައިގެން ބައެއް ކަންކަން ސާފުކުރުން ފަދަ ކަންކަން އެ މުވައްޒަފުން ކޮށްފަައިވާ ކަމަށް އޭގައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމެނޭ ޓެކްނިކަލް ބިޑާއި ފައިނޭޝަލް ބިޑްގެ ސިޓީ އުރަތައް ވެސް އުސޫލާ ޚިލާފަށް އެތަނުގައި ކަނޑާފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޕްރީ ސްކޫލް

އެ ސިޓީގައި، ބިޑް ހުޅުވުމުގެ މަރުހަލާގެ ކަންކަން އެގޮތަށް ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް، ދެން ހުރި މަރުހަލާތައް އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބިޑް ކޮމެޓީގައި ތިބޭ މެމްބަރުންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ހާމަކޮށް ދިނުމަށް އެދިފައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބިޑް ކާމިޔާބުވި ފަރާތްތަކަށް އެކަން ކާމިޔާބުވި ސަބަބާއި ނާކާމިޔާބުވި ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ސަބަބުތައް ހާމަކޮށްދިނުން މުހިންމު ކަމަށް ދެކޭ ކަމުގައި އެ ސިޓީގައިވެ އެވެ. މީގެ ކުރިން އެފަދަ ބިޑްތަކުގައި އެ މައުލޫމާތު ސިއްރުކޮށްފައި ވިޔަސް، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް ވެސް އެ ސިޓީގައިވެ އެވެ.

އެ ސިޓީގައި އެދިފައިވަނީ ބިޑްގެ ދެން ހުރި މަރުހަލާތައް އިންސާފުވެރިކޮށް ގެންދިއުމަށާއި އެކަށީގެންވާ ވަގުތު އޮއްވައި، ބިޑް އެވޯޑް ކުރުމުގެ ކަންކަން ނިންމައިދިނުމަށެވެ.