ޚަބަރު / ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު

ޓޫރިޒަމް މާސްޓަ ޕްލޭނުގެ ދަށުން އައްޑޫގައި އަހަރަކު 600 އެނދު އިތުރު ކުރެވޭނެ: ފައްޔާޒް

ސަރުކާރުގެ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއްޖެ ނަމަ އައްޑޫގައި އަހަރަކު 600 އެނދު އިތުރުވެގެން ދާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އައްޑޫގައި މިއަދު ފެށި ޓައިޓަން މޯލްޑިވްސްގެ ސަދަން މޯލްޑިވްސް އެކްޕޯސްގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށް އައްޑު އަށް ވަޑައިގެން، ކައުންސިލާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އައްޑޫގެ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރަން އެސްއެމްއީ ބޭންކުން 80 މިލިއަން ޑޮލަރު ވެސް މިހާރު އައްޑު އަށް އެލޮކޭޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރަނގަޅަށް މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއްޖެ ނަމަ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 600 އެނދު އައްޑު އަށް އިތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އައްޑޫގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓުން ހޯދުމަށް އަންނަ ހަފުތާގައި އިއުލާން ކުރަން މިހާރު އަންނަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ.

އައްޑޫގައި ޓޫރިޒަމް ފުޅާ ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 4،000 އެނދު ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމާފައިވާކަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އިއުލާން ކުރެއްވީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވައިލި ޓޫރިޒަމްގެ މާސްޓާ ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގަ އެވެ.

މި ސަރުކާރުން އައްޑޫގައި 8،000 އެނދު ތަރައްގީ ކުރަން ވައުދުވި އިރު އެ އަދަދުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި، އަލަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުން ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދެ ރިސޯޓެއް ހިންގަމުން އަންނަ އައްޑޫގައި މިހާރު އަންނަނީ ތިން ވަނަ ރިސޯޓެއް ހުޅުވުމުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވެސް ވަމުންނެވެ. އެއީ އިސްމެހެލާހެރައިގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ސައުތު ޕާމް ރިސޯޓެވެ. އައްޑޫ ގަމުގައި އީކްއޭޓާ ވިލެޖްގެ ނަމުގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް ވެސް ހިންގަމުން އަންނަ އިރު، ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރި ވެސް އައްޑޫގައި އަންނަނީ ފުޅާވަމުންނެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނުގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް 300-500 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަރު އަރާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މިހާރު ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ފެށުމަށް އެގްޒިމް ބޭންކުން ލޯން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު އެކަން ލަސްވަނީ ލޯން ހޯދުމުގައި އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ޕްރޮސެސް ދިގުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ އިނިޝިއަލް ޓާގެޓަކީ 300 މިލިއަން ޑޮލަރު، އޭގެ ތެރެއިން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކުގެ އެލްއޯސީ ފެސިލިޓީގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ވަނީ ކޮމިޓްވެ ނިމިފައި،" މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާބަން ސެންޓަރުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއް ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ ހިމެނެ އެވެ.

26 ކޮމެންޓް, 23 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 4%
icon sad icon sad 17%
icon angry icon angry 78%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ރޮކެޓް

04 August 2019

އެއްވެސް ހައްދެއް ނެތި ކޮންމެ އަހަރަކު 600 އެނދު އިތުރު ވަންޏާ ރައްޔިތުން ވަރަށް އުފާވާނެ. ގެތައް ދޫކޮށް ގެސްޓު ހައުސްތަކަށް ދިރި އުޅުން ބަދަލު ކުރެވޭނެ. .ސަރުކާރުން އައްޑޫގެ ތަރައްޤީއަށް އޮޕެން ބަޖެޓެއް އޮތްކަން އެނގުމުން އައްޑޫ މި ރައްޔިތުމީހާ ހުރި ގޮޑިން ވެއްޓި މިހާރު ހުޅުވަން އުޅޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭސް ފަރުވާއަށް ދާން ނިންމައިފިން. ނައިބު ރައިސް ދާންވެގެން ކޮންނަންފެށި ނަރުދަމާވެސް ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ނިމޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން.

The name is already taken The name is available. Register?

މަޖިލިސްގުއާ

03 August 2019

ރައީސް ޔާމިނުވެސް ތިފާޑަށް އައްޑު ތަރައްޤީ ކުރެއްވި. މޮޅެތި ވާހަކަ ދެއްކީމާ ތަރައްޤީ ވާ ނަމަ މިހާރު އައްޑޫ ހޯދާ ނުފެންނާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

އޮޅުވާލި

03 August 2019

600 އެއްނޫން. އެއަށްވުރެވެސް ގިނައިން އިތުރުވާނެ. މި އަހަރު މިހާތަނަށް ކިތަށް އެނދު އިތުރުވެއްޖެތޯ އަހާލަންބޭނުން. އެނދު އިތުރުވަނީ އެހެން ގިތަކުން. ގިނައިން ވިހާ ވަރަކަށް ގިނަ އެނދު އިތުރުވާނެ. 600 އަށްވުރެ މާ ބޮޑަށްވެސް އިތުރުވާނެ. ހިތްވަރުކޮށްފަ ގިނައިން ވިހަންވީ. މީނޫންތޯ ޖަޒީރާވަންތައިގެ ފަލްސަފާއަކީ. އައްޑޫ ގަޅިން ތިބޭ އަތްޖަހަން. ޔާމީން އައްޑޫގައިފެށި ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެވަނީ ހުއްޓިފަ. ތަރައްޤީއަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރޭ. ދެންއަތްޖަހާ.

The name is already taken The name is available. Register?

އުމަރުބެ

03 August 2019

އައްޑޫގައި 600 އެނދު އިތުރުވާނީ މިހާރު ބިންދޫކޮށްގެން

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

03 August 2019

އަހަރަކު 6000 އެނދެއް ނޫންތަ؟؟!! އަތްޖަހަން ތިބޭ ލިއޯ މެސީމެންކަހަލަ ގަމާރުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ކެވެލި

03 August 2019

އެނދު ނޫން އެއްޗެއް ކިޔާކަށް މިވެރިންނަކަށް ނޭގޭ ދޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

ާއުނިމާ

03 August 2019

އެބަޔަކަށް ކުރެވޭވަރުގެ ކަންތައް ކުރެވޭނީ،! ވީ ވަޢުދުތައް ފުއްދާދެވޭނެ ޤާބިލްކަމެއް ސަރުކާރަކުނެތް! މިހާރު ފެންނަ މަންޒަރުތަކުން އެކަން ވަރަށް ސާފު

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮލެޖު ބޯއި

03 August 2019

އިކޮނޮމިކް ހަތަރު ސެންޓަރަށް ތިއޮތީ ކަނޑައަޅާފައި. ތިޔޭ މައްސަލަ އަކީ. ދެން އަރާ ކޮންމެ އަތޮޅަކުން ކައުންސިލް އާއި ބައްދަލުކޮށްފައި ސެންޓަރުތައް ގިނަކުރާނެ ނަންބޯޑު އަޅުވައިގެން. ޓާރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުވެސް ހަމަ އެހެން. ބައިނަލް އަގުވާމީ އެއާޕޯޓުވެސް ހަމަ އެހެން. ކޮލެޖު ތައް ވެސް ހަމަ އެހެން. ދެން ދުވަސްކޮޅަކުން އިވޭނީ ކޮންމެ އަތޮޅަކު ރައީސް އޮފީހެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޔާސިރު

03 August 2019

މާލެ ނަގާފަ އައްޑު އަތޮޅުގަ އެންމެ މީހުންގިނަވީމައޭ ކަންކަން އައްޑު އަތޮޅުގަ ކުރަނީ ކިޔައިގެން ކާކަށް އޮޅުވާލަންތޯ ތިއުޅުއްވަނީ؟ މާލެ ނަގާފަ ދެން އެންމެ މީހުން ގިނަވާނީ ބޮޑުތިލަދުންމަތީގަ. ހއ ހދ ށ ނ ހެން އައްޑު އަތޮޅުވެސް ސއ ސދ ޑ ޒ އަށް ބައިބައި ކޮށްލާފަ ބަލަމާ އެންމެ މީހުން ގިނަ ތަނެއް؟ އިންސާފުން ހަމަހަމަކޮށް ކަންކުރަންޔާ މީހުންގެ ނިސްބަތުން ކަންކަން ކުރުމުގަ އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ. 1- މާލެ، 2- ބޮޑުތިލަދުންމަތި 3- އައްޑޫ

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮލެޖު ބޯއި

03 August 2019

ބޮޑު ތިލަދުންމަތި އެއީ ޖޯގްރަޕިކް ސަރަހައްދެއް. ސިޔާސީ ގޮތުން އަތޮޅެއް ނޫން. ސިޔާސީ ގޮތުން ބަލާ އިރު އެއީ 4 އަތޮޅު. ދެން ސއ، ސދ، ޑ ޒ މި ރާއްޖެއަކު އަދި ނެތް. ރުޅި އަޔަސް ތިވަރު ފުކެއް ބޮޑު.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަންފަރީދު

03 August 2019

ވަރަށްވެސް ރަގަޅުވާހަކައެއް. ގުދުރަތީ އަތޮޅުންބަލާއިރު ބޮޑުތިލަދުންމަތީގަ މާ މީހުންގިނަވާނެ އައްޑޫ އަށްވުރެން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަލިދީދީއައްޑޫސިޓީ

03 August 2019

ރައީސް ޔާމީނު ވެރިކަމުގައި އަޑު ފެތުރީ 5000 އެނދަށް. މިވެރިކަމުގެ ކެމްޕެއިންގައި 8000 އޭ ކިޔައި އުޅުނު. އިހަށްދުވަހު އަޑު އިވުނީ މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ ދަށުން 4000 އެނދަށް ބަދަލުވި އަޑު. އެއަށްފަހު މިހާރު މިއިވެނީ އަހަރަކު 600 އެނދު މަގުން 5 އަހަރު 3000 އެނދަށް ބަދަލުވި އަޑު. ދެން މިހާރު ވެރިކަމުގެ 1 އަހަރު މިނިމެނީތާ. ދެން ބާކީ 4 އަހަރުން އެހެންވީމަ 2400 އެނދަށް ބަދަލުވާނެތާ. ކުދިންނޭ ހިސާބު ޖަހާލަ ޖަހާލާ ތިބޭ. އައްޑޫ ވިލިނގިލި ރިސޯރޓް ހަނދާންކޮށްލާ!

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!