ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމާ ޕީޖީން ހިލާފުވި: އަދީބު

ރާއްޖެ އިން ފުރާވަޑައިގަތީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވަން ފެއްޓެވުމުން އައި އިންޒާރުތަކާ ހެދި ކަމަށާއި ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުންދޭން ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމާ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ރޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޓަގެއްގައި ރާއްޖެ އިން ފިއްލަވައިގެން އެެހެން ގައުމަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ ނިންމެވުނު ނުބައި ނިންމެވުމެއް ކަމަށް އިއުތިރާފް ވެވަޑައިގަންނަވާ މޭރުމަކުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަދީބު ވިދާޅުވީ "އެ ޑިސިޝަން ނެގުނީ އިންޒާރުތައް އައިސް ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާވުމުން" ކަމަށެވެ.

މުއްދަތު މަޖިލީހުގައި އަދީބު ވާހަކަ ދެއްކެވީ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ފުލުހުން އެދޭ ސަބަބުތައް ހުށަހަޅައި، ޖަވާބުދާރީވާން ދިފާއީ ވަކީލުންނަށް ދިން ފުރުސަތުގައި ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު އެ ފުރުސަތު ދެއްވުމުންނެވެ.

ތަހުގީގަށް އެއްްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމާ ޕީޖީން ހިލާފުވި ކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެކަމުގެ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ނުދެއްވަ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވި ކަމަށް އަދީބު ގަބޫލުކުރައްވަނީ އޭނާ ބަންދުކުރުމުގެ އާ އަމުރެއް ހޯދަން ޕީޖީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދިއުމުންނެވެ. ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އޮތީ އަދީބު ބަންދު ނުކުރާ ގޮތަށް ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

ރޭގެ މުއްދަތު މަޖިލީހުގައި ފުލުހުން ވެސް ބުނީ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމާ އަދީބު ހިލާފުވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދީބު ބަންދުކުރަން އެދޭ ސަބަބުތައް ހުށަހަޅުއްވަމުން ފުލުހުންގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރު ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކަންތައްތަކަށް އަދީބު އިއުތިރާފް ވެވަޑައިގެން، ތަހުގީގަށް އެއްބާލުން ދެއްވައި މައުލޫމާތުތަކެއް ހިއްސާކުރަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މައުލޫމާތު އެކުލެވޭ ޕެން ޑްރައިވަކާއި ފޯނެއް ދެއްވަން އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަތަސް ފިއްލަވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ އެ ތަކެތި ވެސް ހަވާލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ފުލުސް އޮފިސަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ވާހަކައާ ގުޅިގެން އަދީބު ވިދާޅުވީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާފައި ވާނެ ކަމަށާއި އަދިވެސް ހުންނެވީ އެއްބާރުލުން ދެއްވާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޖުލައި 28 އާ ހަމައަށް ވެސް ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވި ކަމަށާއި އެކަމަކު ފިއްލަވަން ނިންމެވީ އިންޒާރުތައް އައިސް ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާވުމުން ކަމަށެވެ. އިންޒާރުތައް އައީ ހިޔާނާތާ ގުޅުން ހުރި އިސް ފަރާތްތަކެއްގެ މައުލޫމާތު ދެއްވުމުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރާއި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިސް ބައެއް ފަރާތްތަކާއި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑިއާ އަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ޓަގުގައި ހުންނެވި އަދީބު އަތުލައިގަތީ އެ ގައުމުގެ ސިފައިންނެވެ. އެ ޓަގަކީ އިންޑިއާ އިން ހިލަ ހިފައިގެން ރާއްޖެ އަންނަ ބޯޓެކެވެ. އަދީބު އިންޑިއާ އަށް އެތެރެވިޔަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުމުން އޭނާ ވަނީ ރާއްޖޭގައި ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިންޑިއާގެ ހިމާޔަތަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. ނަމަވެސް އިންޑިއާ އިން އަދީބަށް ހިމާޔަތް ނުދީ ދިވެހި ސިފައިންނާ ކަނޑުމަތިން ހަވާލުކުރީ އެވެ.