ލަންކާ އިން ދިވެހިންނަށް 90 ދުވަހުގެ އޮން އެރަވައިލް ވިސާ

ސްރީ ލަންކާ އަށް ދާ ދިވެހިންނަށް އަދި ރާއްޖެ އަންނަ ސްރީ ލަންކާ މީހުންނަސް 90 ދުވަހުގެ އޮން އެރަވައިލް ވިސާ ދިނުމަށް ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.


ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދަތުރުކުރާ ލަންކާގައި ދިވެހިންނަށް މިހާރު ދެނީ 30 ދުވަހުގެ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ އެކެވެ.

ސްރީ ލަންކާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ސޮއިކުރާނީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މާދަމާ ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ލަންކާގައި ތިބެގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ވިސާ ދިނުމާ އުސޫލުތައް އެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ކަމަށް އެ ނޫސްތަކުގައިވެ އެވެ. އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ލަންކާގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިހާރު ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެ އެއްބަސްވުން އޮތްގޮތުން 90 ދުވަހުގެ ވިސާ ދިނަސް، ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ބައެއް މީހުން އެތެރެވުން މަނާ ކުރުމުގެ ބާރު ދެ ގައުމަށް ވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް އެ ނޫސްތަކުގައިވެ އެވެ. އަދި ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ހާލަތެއްގައި އެ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރުން ވަގުތީކޮށް ނުވަތަ ދާއިމީކޮށް ވެސް ހުއްޓާލުމުގެ ބާރު ދެ ގައުމަށް ވެސް އޮންނާނެ އެވެ. މިގޮތަށް ވިސާ ދޭނީ ވިސާގެ މުއްދަތުގައި ޕާސްޕޯޓްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އަދި އެ މުއްދަތުގައި އެ ގައުމެއްގައި ހުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެ މީހެއްގެ އަތުގައި ހުރި ނަމަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ވިސާ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ނުވަތަ ދާއިމީކޮށް ހުއްޓާލާ ނަމަ، އެކަން އަނެއް ގައުމަކަށް އަންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށްވެ އެވެ. ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެކަމަކު އެގޮތަށް އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލިޔަސް، ވިސާ ލިބިފައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ވިސާ އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

ލަންކާއަށް ދާ ދިވެހިންނަށް 90 ދުވަހުގެ އޮން އެރައިވަލް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރާއިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން މިހާރު ވެސް ލަންކާގައި ދިރިއުޅެ އެވެ. އެކި ބޭނުންތަކުގައި 30،000 އެއްހާ ދިވެހިން ލަންކާގައި ދިރިއުޅެ އެވެ. މި އެއްބަސްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެ ގައުމުން ވެސް އަދި ރަސްމީކޮށް ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ.