ހަސަން ހައި ކޯޓުގައި އިންނެވުމަކީ ލަދުގަންނަން ޖެހޭ ކަމެއް: އާޒިމް

ކުރީގެ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރު ހަސަން އަލީ، ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވުމަކީ ދެރަވެ، ލަދުގަންނަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އާޒިމް އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ، މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހު، ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ރިލްވާން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދިއުމަށްޓަކައި ޕާސްޕޯޓެއް ހަދަން ހަސަން އަލީ އިރުޝާދު ދިން ކަން ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ބަޔާނުން ފަޅާ އެރުމުންނެވެ.

ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން ހަސަން ފުލުހުންނަށް ދިން ބަޔާނުގައި، ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި އުޅޭ ދެ މުވައްޒަފަކު ބައްދަލުކޮށް ރިލްވާންގެ ޕާސްޕޯޓެއް ހެދުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރި ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އާޒިމް އަތް މައްޗަށް ހިއްލަވައިގެން.--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހަސަން ފުލުހުންނަށް ދިން ބަޔާނާ ހަވާލާދީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ބުނީ ދެ ފުލުހަކު ބައްދަލުކޮށް ރިލްވާންގެ ވާހަކަ ނިމެން އެބަޖެހޭ ކަމަށާއި އެމީހުން އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ހައްދަން ބޭނުންވަނީ އޭނާ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދިޔަކަން ދެއްކުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންޑީޓީވީ ފަދަ ޗެނަލަކުން އޭނާ މަރުވެފައިވާ ކަމުގެ ހަބަރެއް އެމީހުންނަށް ފޮނުވިދާނެ ކަމަށާއި އެ ދެ މީހުން މި އުޅެނީ "ވެރިޔާ" ވިދާޅުވެގެން ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވެރިޔަކީ ކާކު ކަމެއް ބުނެފައި ނުވާ ކަމަށް އެ ބަޔާން މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ.

ރިލްވާންގެ ޕާސްޕޯޓް ހަދައި ދިނުމަށް އެދުމުން، ރަސްމީކޮށް ލިޔުމަކުން އެދިގެން ނޫނީ އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ރަސްމީ ލިޔުމެއް ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް ދެ ފުލުހުން ބުނި ކަމަށްވެ އެވެ. އަދި އެމީހުން ބޭނުން ނަމަ، ރިލްވާންގެ އަސްލު ޕާސްޕޯޓް އިންނަ ގޮތަށް އެއްޗެއް ހެދިދާނެ ކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވުމުން، އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ކަމަށް ބުނެ ދެ މީހުން ދިޔައީ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ.

ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން މަޖިލިހުގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ އާޒިމް ވިދާޅުވީ ގައުމުގައި މިފަދަ ކަންކަން ހިނގައިގެން ގޮސްފައި ވަނީ މުއައްސަސާތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އަޅާލަން ޖެހޭ ވަރަށް އަޅާނުލެއްވީމަ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ފެނިގެން ދިޔައީ މިކަންކަން ފޮރުވަން ކުރި މަސައްކަތް ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މީގެތެރެއިން ބައެއް މީހުން މުއައްސަސާތަކުގައި އަދިވެސް އެބަތިއްބެވި އެވެ.

"މިއީ ދެރަވާން ޖެހޭ މައްސަލައެއް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ލަދުގަންނަން ޖެހޭ މައްސަލައެއް،" ހައި ކޯޓު ބެންޗުގައި ހަސަން އިންނަވާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާޒިމް އެގޮތަށް ވިދާޅުވި އިރު، ފަނޑިޔާރު ހަސަންގެ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ދަނީ ބަލަމުންނެވެ. ހަސަންގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް މަސްތޫރު ހުސްނީ އާއި އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އީސާފުޅުގެ އިތުރުން ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ކޮމެޓީއެއް ވަނީ އެކުލަވާލައިފަ އެވެ.