މަޖިލީހުން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭ ވަރު ރަނގަޅު: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ، ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީ އަށް އޮތަސް، ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުުރުވަން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ވެސް ރައީސްކަން ކުރައްވާ ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މިއަދު ނިމުނު ދައުރުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރުން 20 ފަހަރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ދައުލަތުން އެކި ކުންފުނިތަަކަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ބަދަލްދޭން ޖެހޭ މައްސަލައިގައި މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައި ބަހުސްކުރުމަކީ ވެސް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ނެންގެވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ވަޒީރުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުން އަދި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުމުގައި މަޖިލީހުން އެބަ ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭ،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކި މުއައްސަސާތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުމަށްޓަކައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ފޮނުއްވާ ނަންފުޅުތައް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ކޮންމެ ފަހަރަކު ފާސްކޮށްދެމުން ދިއުމަކީ "ރަބަ ސްޓޭމްޕް ޖެހުން" ކަމަށް ނުވާނެތޯ ދެންނެވުމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ނަންތައް ފޮނުއްވަނީ މަޖިލީހާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން ކަމަށެވެ.

"އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި މަޖިލީހާ މި ސަރުކާރާ މީ އެއް ޕާޓީއެއްކަން. އެހެންވީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިތަނަށް ނަންފުޅެއް ފޮނުއްވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ކާރީގައި ވެސް އައްސަވައިލައްވާފަ ނޫންތޯ، ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެކަމާ ވިސްނާލާފައި ނޫންތޯ ނަންފުޅެއް ފޮނުއްވާނީ؟ ދެން އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއް ނުވޭ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް އެކަން އޮޅިފައި ވާނެ ހެނެއް،" ހިނިފުޅުވަޑުވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ބަދަލު ދިނުން ހުއްޓުވަން މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިގެން ކުރަމުން އަންނަ ބަހުސްގެ ވެސް އަމާޒަކީ ސަރުކާރަށް އެކަމުގައި ގާނޫނީ ހަލެއް ހޯދައި ދިނުމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބަދަލު ދިނުމުގައި ސަރުކާރުން މިހައިތަނަށް އަމަލުކުރަމުން އައިސްފައި ވަނީ ވެސް މުޅިން ގޯސްކޮށެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ހަމަ ހުކުމެއް ކުރާ އިރަށް ބަދަލުދޭ އުސޫލެއް މިހާރު ވެސް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މަޖިލީހުން އެދެނީ ބަދަލު ދިނުމުގައި ސަރުކާރަށް ބުރަވާ ގޮތަށް، ދައުލަތަށް[ބުރަވާ ގޮތަށް] އެކަން ނުކުރައްވާށޭ. އަދި ބަދަލެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ހަމަ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވާ އިރަށް އެ ބަދަލެއް ދިނުން އަވަސްވެގަތުމަކީ، މިހާރުވެސް ސަރުކާރުން އަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގޮތެއް ނޫން،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އެއްބަސްވުންތައް ބާތިލްކުރުމުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ ބަދަލުގެ މިންވަރު މިހާރު 6.6 ބިލިއަނަށް އަރަ އެވެ. އެއީ ދައުލަތުގެ އެއް އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ 23 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު އަދަދެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަތައް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އާބިޓްރޭޝަނުންނާއި ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ނިމިފައިވާއިރު، ބާކީ ހުރި ފަސް ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މައްސަލަތައް ވެސް ކާމިޔާބު ވެދާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް އުއްމީދެއް ސަރުކާރަކަށް ނެތެވެ.