އަންހެނުންގެ އިގްތިސާދީ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް: ޝިދާތާ

އަންހެނުންގެ އިގްތިސާދީ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތަ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މަދްޔަ ޕްރަދޭޝްގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޖަބަލްޕޫރުގައި މަދްޔަ ޕްރަދޭޝް އެއޯސިއޭޝަންގެ އޮފް ވިމެން އެންޓަޕްރިނިއާސް (އެމްއޭވީއީ) އިން އިއްޔެ އިން ފެށިގެން މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ސަސްޓެއިނަބަލް ގްރޯތު އޮފް ވިމެން އެންޓަޕްރިނިއާސް އެންޑް އެކްސްޕޯޓް ޕްރޮމޯޝަން (ސްވީޕް) ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ އެންމެ މުހިންމު ދެ ދާއިރާއަކީ ޓޫރިޒަމާއި މަސްވެރިކަން ކަމަށާއި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެ ދާއިރާތަކުން އަންހެނުންގެ ބާރުވެރި ކުރުވައި، އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރަން ކަމަށެވެ.

ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ އިގްތިސާދާ ގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމާއި ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު މުހިންމު ކަމަށާއި އެގޮތުން ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދާ ގުޅުންހުރި ވުޒާރާތަކުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާ އިސް މަގާމުތަކުގައި މިހާރު ވެސް އަންހެނުން ތިބި ކަމަށެވެ. އަދި އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިން އިތުރުކުރަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ޚާއްސަކޮށް ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންނަށް ލުއި ލޯނާއި މޮބައިލް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން ވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ޝިދާތާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖެންޑާ އީކުއަލިޓީ ޕޮލިސީ އާއި ޖެންޑާ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭނަކީ އަންހެނުން އިގްތިސާދީ ގޮތުން ބާރުވެރި ކުރުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރާނެ ޕްލޭނެއް ކަމަށާއި މިހާރު އެ ޕްލޭން އޮޮތީ ވުޖޫދަށް އައުމުގެ މަރުހަލާގައި ކަމަށް ވެސް ޝިދާތާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ އިގްތިސާދާއި ތަރައްގީގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވެ، އިގްތިސާދީ ބާރުވެރިކަމުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އެއް ހަމައެއްގައި ފައިދާ ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސްވީޕް އިވެންޓްގައި ރާއްޖޭގެ 21 މެމްބަރުން ހިމެނޭ ވަފުދެއް ތަމްސީލު ކުރާއިރު، ރާއްޖޭގެ ވަފުދުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ އެވެ.