ނަޝީދަށް ފާރަލާކަމަށް ބުނުމުން ފުލުހުން ޖަވާބުދީފި

ފުލުހުން ފާރަލަމުންދާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން، ފުލުހުން އެކަމަށް ޖަވާބުދީފި އެވެ.


ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ފާރަލަމުންދާ ކަން އެމްއެންޑީއެފުން މީގެ ތިން ރޭ ކުރިން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފާރަލަމުން ދަނީ ކޮން ކަމަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް ސީދާ އެމަނިކުފާނު ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ގާނޫނުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ކަންކަން އެމްއެންޑީއެފްއާ ވިލަރެސްކޮށްގެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެ އިރެއްގައި އެ ބޭފުޅަކަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް ބުންޏެވެ.

"މި ވަގުތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމަށް މި ސާވިސް އަށް ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. އަދި މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައެއް ވެސް ނުވެ އެވެ،" ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

ނުރައްކަލެއް ނެތަސް އާއިލާ އާއި އެހެން ފަރާތްތަކުން ސޯޝަލް މީޑިއާ ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރާ ނަމަ އެ މައުލޫމާތު ވަޒަންކުރުމަ ށްފަހު އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ފުލުހުން ދީފައިވެ އެވެ.