މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ގިނަވިއަސް އުފެއްދުންތެރިކަމެއް ނެތް: ޕީޕީއެމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ގިނަވި ކަމުގައި ވިއަސް އުފެއްދުންތެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ނަވާރަ ވަނަ މަޖިލިހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ބޭއްވި 47 ޖަލްސާގެ ރިކޯޑަކަށްފަހު 87 މެމްބަރުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ އެއް މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރީ މަޖިލީހާ އަޅާ ބަލާއިރު، މަޖިލީހުގައި އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރީ މި ދައުރުގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެންމެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުޑަ ދައުރޭ ބުނެވިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކޮންމެ ދުވަހަކު ޖަލްސާތަކެއް ބާއްވާފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެނގެނީ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ވައުދުތަކެއް ކޮށްގެން އައި ސަރުކާރު، ނަމަވެސް އެ ވައުދުތައް ހާސިލްވާނެ ގޮތަކަށް ނޫން މަޖިލިސް ތެރޭގައި ކަންކަން ބައްޓަންވެފައި ހުރީކީ. އެހެންވެގެން މި ދަންނަވަނީ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މި ޖަލްސާތަކަކީ ވަރަށް އަންޕްރޮޑަކްޓިވްކޮށް ދިޔަ ޖަލްސާތަކެކޭ،" މީގެ ކުރީ މަޖިލީހުގައި ވެސް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރެއްވި ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ނުބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްްކުރާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ދައުލަތުގެ ހަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަނާ ވާދަކޮށް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދާނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރު ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން "ދަވާލައިފި" ނަމުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މާދަމާ ރޭ އެއްވުމެއް ބާއްވަން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. އެ އެއްވުމުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.