ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ތައުރީފް ފަޔާ ފައިޓަރުންނަށް

މާލޭގައި މިހާތަނަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު އަދި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި، އަލިފާން ނިއްވަން އުޅުނު ފަޔާ ފައިޓަރުންގެ މަސައްކަތާއި ހިތްވަރަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.


ހ. ތިލަފުށި ގޭގައި ހިންގި ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައި ރޯވެ، މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެކަކު މަރުވެ 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ހާލުގައި ޖެހިފަ އެވެ. އެ ހާދިސާގައި، ހަތަރު ގުދަނަކާއި ހަ ގެއެއް އެނދި އެވެ.

އަލިފާން ނިއްވުމަށް ސިފައިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނާ ގުޅޭގޮތުން، އެމްއެންޑީއެފުން އާންމު ކުރި ވީޑިއޯއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަމާލް ވިދާޅުވީ، އެ ރޭ ފަޔާފައިޓަރުން ދެއްކި ހިތްވަރަށް ޝުކުރުވެރިވުން ހައްގު ކަމަށެވެ. އޭނާ ސިފަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި އަލިފާން ނިއްވައި، ގެތަކުން މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވީ އަމިއްލަ ފުރާނައަށް ވުރެ ވެސް އިސްކަން ދީގެންނެވެ.

ހެންވޭރު އިމާރާތްތަކެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އަދި އާންމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އަލިފާން ނިއްވަން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވި ވަގުތު ވަރަށް ގާތުގައި އެތަނުގައި ހުންނެވުމުން، އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި އެއީ ކުރަން އުނދަގޫ، ގޮންޖެހުން ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަށް އެ ހުރިހާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް ފަޔާފައިޓަރުން ދެއްކި ހިތްވަރު ފެނިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝަމާލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އިމާރާތްތަކުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހުޅު ހިފި ވަގުތު ބައެއް ގޭގޭގެ ތިން ވަނަ ބުރި އާއި ހަތަރު ވަނަ ބުރީގައި ބައެއް މީހުން ތާށިވެފައި ތިއްބެވެ. އެ މީހުން ސަލާމަތް ކުރެވެން އޮތީ ހަރުގަނޑެއްގެ އެހީގަައި ކަމަށާއި އެކަމަކު އިމާރާތާ ހަރުގަނޑު ކައިރި ކުރަން ވަގުތު ނަގާނެތީ، ފަޔާފައިޓަރުންގެ ޓީމުތައް ގެތަކަށް ވަނީ އަލިފާންގަަނޑުގެ ތެރެއިން ލާފައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އިންޓަވިއު.

"މިހެން ވަން 18 ފަހަރު. އެއް ފަހަރު އަލިފާންގަނޑާއި ދުންތަކުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ނުކުތް ފަޔާފައިޓަރަކު، އެ ކުއްޖާ ހަވާލު ކުރުމަށް ފަހު ކޮލެޕް ވެސް ވި،" ޝަމާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ގެ އެއްގެ ތިން ވަނަ ބުރީގައި ތާށިވެފައި ހުރި ކުޑަކުއްޖަކާއި އޭނާގެ މަންމަ، ފަޔާފައިޓަރުން ވަދެ ސަލާމަތް ކުރީ އެ ގޭގެ ސިޓިންރޫމުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އަލިފާން ހިފާފައި ހުއްޓާ ކަމަށެވެ.

"ސިޓިންރޫމުގައި ހިފާފައި ހުރި ހުޅުގަނޑު ގޭގެ ކުޑަދޮރުން ބޭރަށް ވެސް ފެންނަން ހުރި. އެކަމަކު ހަމަ އެ ވަގުތު އެ ތަނަށް ވަދެގެން އެ މީހުން ސަލާމަތް ކުރީ،" ޝަމާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝަމާލް ވިދާޅުވީ އަލިފާން ނިއްވަން ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރި އިރު، ބައެއް ގެ ތަކުގެ މަތީ ބުރިތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރޯވެ، ހުޅު ހިފާފައި ހުރި އޭސީ އާއި ކުޑަދޮރު ފަދަ ތަކެތި ތިރިއަށް ފައިބަފައިބާ ހުރި ކަމަށެވެ. އެކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވީ ފަޔާފައިޓަރުންނަށް ކުރިމަތިވި ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

"އެހެންވެ، ފަޔާފައިޓަރުން އެރޭ ދެއްކި ހިތްވަރަށް އަޅުގަނޑު އެ މީހުންނަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ރައްދު ކުރަން" ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝަމާލް ވިދާޅުވީ އަލިފާންގަނޑު ރޯވިތާ މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވަނީސް ސިފައިންނަށް އެ ސަރަހައްދަށް ދެވުނު ނަމަވެސް އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިިވި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މަގުތައް ހަނިވުމާއި މަގުމަތީގައި ޕާކުކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތައް ގިނަވެ، މީހުން ތޮއްޖެހިފައި ވުމުން އަލިފާން ނިއްވާ އުޅަނދުތައް އެ ސަރަހައްދަށް ވައްދަން އުނދަގޫވި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝަމާލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މާލެ އަކީ އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި ނަމަ، އެ ނިއްވުމަށް އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމަށް ވަރަށް އުނދަގޫ މާހައުލެކެވެ. އެކަމަކު އެރޭ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން އާއްމުން ވެސް ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރި ކަން ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

އަލިފާން ހިފި ގުދަނުގައި ރޯވި ގޮތް ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. މި ހާދިސާ އެކު ވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގައި ކެމިކަލް ގުދަންކުރުން މަނާކޮށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ގަވާއިދެއް ގެޒެޓްކޮށްފަ އެވެ. އެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން މާލޭގައި މިހާރު ހުރި ގުދަންތައް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަދަލު ކުރަން ޖެހެ އެވެ.