އިތުރު ބާރުތަކާ އެކު ކައުންސިލްގެ ދައުރު ފަސް އަހަރަށް

ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ފަސް އަހަރަށް ބަދަލުކުރުމާ އެކު ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދޭން ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލް ނިންމައި، އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.


އޭޖީ އޮފީހުން މިއަދު ބުނިގޮތުގައި ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅަނީ ކައުންސިލްތަކުން ވަކިކުރި ބާރުތައް އަލުން އިޔާދަކޮށްދީ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ބައިވެރިވުމާ އެކު ކައުންސިލްތައް ހިންގޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށެވެ. އެއާއެކު ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން މިހާރަށް ވުރެން ހަރުދަނާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ވީހާ ވެސް ގާތުން ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށެވެ.

ކައުންސިލްތަކަށް ބާރު ދޭން ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކުރަން ޖެހެ އެވެ. މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރަކީ ތިން އަހަރެވެ. އެކަމަކު މިއީ، ޕްލޭންތައް ޚަދައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި ނަތީޖާ ނެރެދޭން ކައުންސިލަރުންނަށްް ކުރު މުއްދަތަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން ކޮންމެ ތިން އަހަރަކުން އިންތިޚާބު ބާއްވަން ޖެހުމުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވެސް ބުރައަކަށް ވެ އެވެ.

ހައްލެއްގެ ގޮތުގައި ބިލްގައި ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ކައުންސިލްތަކުގެ މުއްދަތު ފަސް އަަހަރަށް ބަދަލު ކުރުމެވެ.

މި ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރަށް ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ބިލްގައި، އެންމެ މުހިއްމު އަނެއް އިސްލާހުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ ބާރުވެރިކަން ދިނުމެވެ.

ކައުންސިލްތައް މާލީ ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ފަސް ޕަސެންޓަށްވާ ފައިސާ ދިނުން ބިލްގައި ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން ކައުންސިލްތަކުގެ އިހްތިސާސްގައި ނުހިމެނޭ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުގެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ކުލީގެ 40 ޕަސެންޓަށް ވާ އަދަދު ފައިސާ، ފިސްކަލް ފޯމިއުލާއެއްގެ ދަށުން ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަށް ބެހިގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

ބިލުގައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދޭނެ އެވެ. ރަށެއް ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަޝްރޫއެއްގެ އަގު 5 މިލިއަނަށް ވުރެން ކުޑަ މަޝްރޫއުތައް ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ވެސް ބިލުގައި ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް މިހާރު ހިންގާ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ކަނޑައަޅަނީ ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުންނެވެ. އެކަމަކު މިގޮތް ވެސް ބަދަލުކޮށް، ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ހޮވާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅި އިސްލާހުގައިވެ އެވެ.

މީގެއިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވާނީ، އެ ބިލްގައިވާ ގޮތުން، ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނެވެ. މިއާއެކު ކުރިން ނިގުޅައިގަނެފައިވާ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އަލުން އިޔާދަކޮށްދިނުން އިސްލާހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ.