ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މީހުންގެ ފުރާނަަ އަށް ގެއްލުން ދިނުމަށާއި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުމަށް ގޮވައިލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން މިރޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް މީހުންގެ ފުރާނަަ އަށް ގެއްލުން ދިނުމަށާއި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުމަށް ގޮވާލައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓްތައް ކުރަމުން ދާތީ ހައްޔަރުކުރީ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. މީހުންގެ ފުރާނަ އަށް ގެއްލުން ދިނުމަށާއި އަނިޔާވެެރި އަމަލުތައް ހިންގަން ގޮވައިލުމުގެ އިތުރުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ ނިޝާންތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް ވެސް އޭނާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓްކުރަމުން ދިޔަ ކަަމަށް ބުންޏެވެ.

އެކަމަކު އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ މާލެއިން ނުވަތަ އެހެން ރަށަކުން ކަމެއް ފުލުހުން ނުބުނެ އެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ވެސް ނުދެ އެެވެ.