އިންތިހާބުގައި ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވޭނެ ކަން ޔަގީންވެއްޖެ: އިބޫ

ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިހާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ކޮމަަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގު)ގެ އެޖެންޑާގައި ރާއްޖެ ހިމެނުމަކީ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން ސަރުކާރަށް ދިން ފަހު އިންޒާރުގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވައި އިބޫ ވިދާޅުވީ އެ ނިންމުމާއެކު ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކޮށް ސަރުކާރު ހަމަ މަގަށް އަޅުވާނެ ކަމަށެވެ. އިސްލާހުކުރަން ސީމެގުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ ނަތީޖާ އަކަށް ވާނީ، ރާއްޖޭގައި މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމުގެ ޖާގަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުން ހޯދައިދިނުން ކަމަށް ވެސް އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއަދު އެބަ ޔަގީންކުރެވޭ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންިތިހާބެއް ހޯދައިދޭން ކޮމަންވެލްތުންނާއި އދ. އާއި އެހެން ވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމާއަތްތަކުން އެހީތެރިވެ ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެ ކަން،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންވީމަ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓޭއްގެ ގޮތުގައި އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބޭނެ ކަން ކަށަވަރުވެގެން މިދިޔައީ."

ނަޝީދުގެ އިތުރުން ޓެރަރިޒަމް ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް ވެސް މިނިވަންކަމާ އެކު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބޫ މިހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ނަޝީދާއި ނާޒިމަށް ވެސް، ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތައް ބުނާގޮތުން މިހާރު ވަނީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފަ އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެ އިއްވި 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމާއި ފިސްތޯލައިގެ މައްސަލާގައި ނާޒިމަށް އިއްވި 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުން ސަލާމަތްވެވަޑައިގަންނަން ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އޮތް އެންމެ ފަހުގެ އުއްމީދަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓެވެ.

އެކަމަކު ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަށު ކޯޓުން އިއްވި ހުކުމް ރަނގަޅު ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ގާނޫނު އަސާސީގެ 109 ވަނަ މާއްދާގެ ޅ. ގައި ބުނެފައި ވަނީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ އެއް އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ ހުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކު ނަމަ، އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެވޭނީ އެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުނުތާ ނުވަތަ އެ ހުކުމުން ކަނޑައެޅި އަދަބު މައާފުކުރިތާ ތިން އަހަރު ވެފައިވާ ނަމަ އެވެ. މާފު ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ރައީސް މާފު ދެއްވި ނަމަވެސް 2018 ގެ އިންތިހާބުގައި ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. ސަބަބަކީ ގާނޫނު އަސާސީގައި ބުނާ މުއްދަތު ދެ ބޭފުޅުންނަކަށް ނުލިބޭނެތީ އެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފުވެ، އިންސާފުން ބޭރުން ހުކުމްތައް ކޮށްފައިވިއަސް ސީމެގުގެ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން އިސްލާހުކުރަން ދިވެހި ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރުވާނެ އެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ، ސީމެގުގެ އެޖެންޑާގައި ރާއްޖެ ހިމަނައި އޭގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ލިބޭނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ސަރުކާރާއި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޝަރުއީ ދާއިރާ އަދި ރައްޔިތުން ވެސް [ސީމެގުގެ ހުށަހެޅުންތަކާ މެދު] ވިސްނަން ވެއްޖެ. އިސްލާހުތައް ނުގެންނަ ނަމަ، މިކަމާ ވިސްނައި، ގައުމު ސަލާމަތްކުރަން ބޭނުން ނަމަ އޮންނަ ގޮތެއްގެ މަތިން މި ވެރިކަން އެބަޖެހޭ ބަދަލުކުރަން، " އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެއާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ސީމެގުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހާއި އޭޕްރީލް މަހު ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއަށް ހުށަހެޅި ކަންތައްތައް އިސްލާހު ކުރަން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމަށެވެ. ކަންކަން އިސްލާހު ނުކުރާ ނަމަ، އަންނަ އަހަރުގެ މާާޗް މަހު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި، ރާއްޖެއާ މެދު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު ވިސްނެވުމަށް ސީމެގްގައި ހިމެނޭ ގައުމުތަކުގެ މިނިސްޓަރުން އެއްބަސްވެވަޑައިގަތް ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމަންވެލްތުން ސަސްޕެންޑް ކުރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ބޭއްވި ސީމެގުގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، ހަ ކަމެއް އިސްލާހު ކުރަން ސީމެގުން ރާއްޖެ އަށް އެންގި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވޭ ގޮތަށް، ވަކި މަގުސަދުތަކަކާއި ވަގުތުތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެން މަޝްވަރާތައް އަލުން ފެށުމާއި ޖަލަށް ލާފައިވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް އެނބުރި ސިޔާސީ މައިދާނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެ ގޮތަށް ދޫކޮށްލުމާއި ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށް ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގުން ހުއްޓާލުމާއި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށް ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ ފަދަ މިނިވަން މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށްދިނުން ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ ތިން ބާރު ވަކިވެފައި އޮތް އޮތުން ކަށަވަރުކޮށްދޭން ވެސް ސަރުކާރަށް އެންގި އެވެ.