ނުރައްކާތެރިކޮށް ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ވަކި މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަނީ

ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ ބާރަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކާއި ލައިސަންސް ނެތި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެން ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަށް އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް އެކުލަވާލައި، ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.


ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައިވަނީ އެ ބިލް އެކުލަވާލުމުގެ ބޭނުމަކީ އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ދުއްވުމުގައި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި އަދި ގާނޫނާ ޚިލާފް އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމާއި މަގުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން ކަމަށެވެ.

އެ ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ސްޕީޑް ލިމިޓަށް ވުރެ ބާރަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކާއި ފަރުވާ ކުޑަކޮށް ނުވަތަ ނުރައްކާތެރިކޮށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކާއި ލައިސަންސް ނެތި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ އިތުރުން ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ނުވަތަ އިންޖީނު ނަމްބަރު ފަދަ މައުލޫމާތު އޮޅުވާލައިގެން ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ވަކި މުއްދަތަކަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތަށް އެ ބިލްގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާތަކާ މެދު މިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް ހެދުމާއި ސަރުކާރުން އެހެން ގައުމެއްގެ ލައިސަންސް އޮންނަ މީހުންނަށް ރާއްޖޭގައި އިތުރު އިމްތިހާނެއް ހެދުމެއް ނެތި ލައިސަންސް ލިބޭ ގޮތް ހެދުމާއި ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިތުރުން ޕްރައިވެޓް ހަޔާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ވެސް އެ ބިލުގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އެ ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކްކުރާ އުޅަނދުތަކާ މެދު އަމަލުކުރާ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ އުޅަނދުތަކާ މެދު އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އިތުރުން ނުރައްކާތެރި ގޮތްގޮތަކަށް މީހުންނާއި މުދާ އުފުލުން ހުއްޓުވުމާއި ތިމާވެށްޓާ ރަށްޓެހި ބައިސްކަލުތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތް ހެދުމުގެ އިތުރުން އެއްގަމު އިންޖީނުލީ އުޅަނދުން ނަގާ ފީތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން ވެސް އެ ބިލުގައި ހިމެނޭނެ އެވެ.