އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ތަހުގީގަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާއާ ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން މަންފާ ލިބުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.


މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު "މިހާރު" އަށް މިރޭ ވިދާޅުވީ ފުލުސް އޮޮފީހަށް ހާޒިރު ވެވަޑައިގަތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކަމަށާއި ފުލުހުން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައިވާނެ ކަަމަށެވެ.

"މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އަޅުގަނޑު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވުުމުން ފުލުުހުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވި މައުލޫމާތުތަކަށް ޖަވާބު ވާނީ ދީފައި،" ޒަހާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލެއް މިނިސްޓަރު ނުދެއްވަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލައި ގައި އެކި މީހުންނާ ސުވާލުކޮށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަންތައް މި ވަގުތު ހާމަ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދަނޑިވަޅުގައި ހާޒިރުކުރާ މީހުންގެ ނަންތައް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް. ނަމަވެސް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލައިގައި މިދުވަސްކޮޅު އެކި މީހުންނާ ސުވާލުކޮށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރަމުން ދަނީ،" ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޚިޔާނާތުގެ މަންފާ ލިބުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ލިސްޓު

- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ 44 މެމްބަރުން

- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ 16 މެމްބަރުން

- މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގައި ކުރިން އުޅުއްވި ފަސް މެމްބަރުން

- ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމްތަކުގައި ތިއްބެވި 30 ބޭފުޅުން.

- މިހާރުގެ ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ހަތް ބޭފުޅުން

- ފަސް ފަނޑިޔާރުން (އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މިހާރުގެ ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭ)

- ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ހަތް އޮފިސަރުން

ލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރިން ވިދާޅުވީ ޚިޔާނާތުގެ ތަހުގީގަށް މިހާތަނަށް 100 އަށް ވުރެން ގިނަ މީހުންނާ ސުވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް ހޯދުނު ހޯދުންތަކުން، ސުވާލުކޮށް ބަޔާން ނަގަން ޖެހޭ އަދަދު ދެ ގުނަ ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ތަހުގީގު މިހާރަށް ވުރެން ވެސް ފުޅާކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ އޭރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން މަންފާ ލިބުނު ކަމަށް ތުހުމަތުވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ތިބި ނަމަވެސް އެއީ، ސީދާ ޚިޔާނާތުގެ ބައިވެރިން ކަމަށް ބުނަން އަދި އަވަސް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.