ސީމެގްގެ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް މަޝްވަރާއަށް ދާނަން: އެމްޑީޕީ

ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގުރޫޕް (ސީމެގް) ގެ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދަން، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ތާރީހެއްގައި މަޝްވަރާ އަށް ދާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އެ ޕާޓީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވީ މަޝްވަރާ ފަށައި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކަންކަން އިސްލާހު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެކުރިން މަޝްވަރާ ނާކާމިޔާބުވީ އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތުން ހުށަހެޅި ޝަރުތަށް ސަރުކާރުން އެއްބަސް ނުވުމުންނެވެ. އެ ދެ ޕާޓީން ކުރިން އެދުނީ، މަޝްވަރާތަކުގައި ދެ ޕާޓީގެ ލީޑަރުން ކަމަށްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އިމްރާން އަބްދުﷲ ބައިވެރިކުރުމަށެވެ. އެކަމަކު، ކުށްވެރިންނާ އެކު މަޝްވަރާ ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުނުކޮށްފަ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ރޭ ވަނީ މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވާން ފާސްކޮށް، ބައިވެރިވާނެ މަންދޫބުން ލީޑަޝިޕުން ކަނޑައެޅުމުގެ ހުއްދަ ދީފަ އެވެ.

އިންތި ވިދާޅުވީ މަޝްވަރާގައި އެމްޑީޕީ ތަމްސީލްކުރާނެ މަންދޫބުން ވަރަށް އަވަހަށް ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށެވެ. ބޭނުމަކީ ކޮމަންވެލްތުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް، މައުނަވީ މަޝްވަރާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަމަށް ވެސް އިންތި ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެ އިން އިސްލާހުކުރަން ހުށަހެޅި ކަންކަމާ މެދު ސަރުކާރުން އަޅާނުލުމުން ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ހޫނު ފެނަށް ލާފައިވާ ކަމަށާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލު ނުހޯދައިފި ނަމަ ރާއްޖެ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އިންތި ވިދާޅުވި އެވެ. އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް ރާއްޖެއާ ދޭތެރޭ އަޅަން އެމްޑީޕީން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެންމެ ކުރިން ވެސް މަޝްވަރާ އަށް ގޮވާލީ އެމްޑީޕީން. އެފަހަރު ސަރުކާރުން ބުނީ މި ޕާޓީއާ ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނޯންނާނެއޭ. ފަހުން ވެސް މަޝްވަރާތައް ކާމިޔާބުނުވީ ސަރުކާރުގެ އިހްލާސްތެރިކަމެއް ނެތީމަ،" އިންތި ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު މަޝްވަރާ އިން ހެޔޮ ނަތީޖާއެއް ނިކުންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކޮށް، އެމްޑީޕީން މިފަހަރު ވެސް ބައިވެރިވަނީ އިހްލާސްތެރިކަމާ އެކުގައި ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުންޏެވެ.

މަޝްވަރާތައް އަލުން މި ފަށަނީ ސީމެގުގެ ރަސްމީ އެޖެންޑާގައި ރާއްޖެ ހިމަނައި ދެން އިސްލާހު ނުވެއްޖެ ނަމަ ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ވިސްނާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީ އަދި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލު ހޯދުމަށް އަންގާފައި ވަނިކޮށެވެ. އެއްވެސް ޝަރުތަކާ ނުލާ މަޝްވަރާގެ މޭޒު ދޮށަށް ދާން ވެސް ސީމެގުން ގޮވާލި އެވެ. ސިޔާސީ މަސްރަހު ފިނިކުރުމަށް މަޝްވަރާތައް ފެށީ މިދިޔަ އަަހަރު މެދު ތެރޭގަ އެވެ. އެކަމަކު، ޖަލަށް ހުކުމްކޮށްފައި ތިބި އިދިކޮޅު ލީޑަރުން މަޝްވަރާތަކުގެ ކުރިން ދޫކޮށްލަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރި ޝަރުތައް ސަރުކާރުން އެއްބަސް ނުވުމުން މިހާތަނަށް އެ މަޝްވަރާތައް ފެށޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ. އދ.ގެ މަންދޫބު ތަމްރަތު ސެމިއުލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، އެކި ފަރާތްތަކާ ވަކިވަކިން ބައްދަލުކޮށް، މަޝްވަރާތައް ފަށަން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ވިޔަސް، އެކަމުގައި އަލިމަގެއް ފެނިފައެއް ނުވެ އެވެ.