ޚަބަރު / މަރު

ޑިންގީއެއް ބަންޑުންޖަހާލައި ސްވިޑަން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޑިންގީ ބަންޑުންޖަހާލި ހާދިސާ އަށް ފަހު ކުޑަހުވަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަރުހުން، ޓޫރިސްޓަކަށް ޑިންގީގައި ބާއްވައިގެން އަވަސް ފަރުވާދީ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަނީ

10 ނޮވެމްބަރ 2019 - 18:09

15 comments

ކުޑަހުވަދޫ ކަނޑުއޮޅިއަށް މިއަދު ހަވީރު ޑިންގީއެއް ބަންޑުންޖަހާލި ހާދިސާއެއްގައި އޭގައި ހުރި ސްވިޑެންގެ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޑިންގީ ބަންޑުންޖަހާލި ހާދިސާ ރިޕޯޓްކުރީ ހަވީރު 4:10 ގައި ކަމަށާއި ބަންޑުންޖަހާލި ޑިންގީގައި ހަ ފިރިހެނުން ތިބި ކަމަށެވެ. އެއީ ދެ ދިވެހިންނާއި ހަތަރު ބިދޭސީންނެވެ. ހަތަރު ބިދޭސީންނަކީ ވެސް ސްވިޑަންގެ ޓޫރިސްޓުންނެވެ. އެ މީހުން ކަނޑުވެފައި ތިއްބައި ސަލާމަތްކޮށްގެން ގެންދިޔައީ ކުޑަހުވަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށެވެ.

ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން ވަނީ ސްވިޑަން އެކަކު މި ހާދިސާގައި މަރުވިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ.

ލޯންޗު ބަންޑުންޖަހާލީ ކުޑަހުވަދޫ ކަނޑުއޮޅީގައި

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނި ގޮތުގައި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެންޓްރަލް އޭރިއާ އަށް ލިބުނީ ހަވީރު 4:22 ގަ އެވެ. އަދި ހާދިސާ ހިނގި ތަނަށް ސިފައިން ދިޔައިރު ރަށުން އައި ޖެޓްސްކީއެއްގައި މީހުން ސަލާމަތްކޮށްގެން ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ޑިންގީ ބަންޑުންޖަހާލީ، ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި މަސް ބާނަން ނުކުމެ އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފަރަކާ މާބޮޑަށް ކައިރިކޮށްލެވުނު ވަގުތު ނެގި ރާޅަކާ އެކީގަ އެވެ. މިއަދު ދ.އަތޮޅަށް މޫސުން ރަނގަޅު ކަމަށާއި ހާދިސާ ހިނގީ ޑިންގީ މާބޮޑަށް ފަރާ ކައިރި ކުރެވުމުން ކަމަށް، މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން އެނގިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝާމް ވިދާޅުވީ ސްވިޑަން ޓޫރިސްޓުންނަކީ އއ. އުކުޅަހު ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ތިބުމަށް ފަހު އިއްޔެ ކުޑަހުވަދޫ "ފީނި" ގެސްޓްހައުސް އަށް ދިޔަ ބައެއް ކަމަށެވެ. އެ މީހުން މާދަމާ އުކުޅަހަށް ދާން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި މިއަދު ޑިންގީގައި ދިޔައީ ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގެ ހިދުމަތްދޭ ބަޔަކާ އެކު މަސް ބާނަން ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުލުހުން އަންނަނީ މި ހާދިސާ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

15 ކޮމެންޓް, 169 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 14%
icon sad icon sad 84%
icon angry icon angry 2%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އަހުމދު4646

11 November 2019

އެއީ ފަތުރުވެރިއެއްނު.. ބިދޭސީކީމާހީވަނީ ބަންގާޅު މީހެއްހެން.. ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތްދޭތަންތަނައް މަޖުބޫރުކުރުވަންވެއްޖެ ލައިފްޖެކެޓްއަޅަން.. ނާޅާމިހުންނަށް ފިޔަވަޅުއަޅަންވީ..

The name is already taken The name is available. Register?

ހޭލާ

12 November 2019

ބިދޭސީން ނަކީ ހަމަ އެކަނި ބަންގާޅު މީހުނެއް ނޫން އެގައުމެއްގެ މީހެއް ނޫން ވެއްޖެއްޔާ ދިވެހިބަހުން ކިޔާނީ ބިދޭސީ. އަހަން ނަކީ ދިވެއްސަށް މާ މޮޅު މީހެއް ނޫން އެކަމަކު އެވަރު އެނގޭ. ތިހާ ރޭސިސްޓް ނުވެބަލަ އަހަންމަދާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮން ހަސަނު

11 November 2019

ސްޕޯރޓްސް ފިޝިންއަށް ދާވަރަށްވުރެވެސް މިފަދަ އުޅަދުތަށްކުދި. ޓްއަރިޒަމް އާ ގުޅުންހުރި މިފަދަ އުޅަދުތަށްވެސް މޮނިޓާރ ކުރެވޭގޮތް ހަދަންއެބަޖެހޭ. ވަކި ޙާއްސަ ހުއްދައެއް ނަގަންޖެހޭގޮތަށް

The name is already taken The name is available. Register?

އަނީލް

11 November 2019

16% މީހުން މި ހަބަރު ކިޔާފަ އުފާވި. ކީކޭ ބުނާނި.

The name is already taken The name is available. Register?

ޛޖޖުހ

11 November 2019

އެވާނީ ސްލްރޯލްކިރަނިކޮށް އޮޅިގެން ފިތުނީކަމަށް

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮލެޖް ބޯއި

11 November 2019

ކިތައް މީހުން މަރު ވީމަ ލައިފް ޖެކެޓް އަޅަންޖެހޭގޮތަށް މަޖުބޫރުޖުރާނީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ސުޖާ

11 November 2019

ތަނެއް ދޮރެއް ނޭގުނާސަސް މާޅު އަނގަތަޅާތި! އެގޮތައް މަސްބާނައް ތިބޭވޭތޯ ލައިފުޖެކެޓު އަޅައިގެން! އަދެ ޖެކެޓު އަޅާފަހުއްޓަސް ރާޅަކާ ޑިންގިބަންޖަހާއިރު ޑިގިންބޮލުގަޖެހި ބުރާތެވެ ޑިގިދަށުވީމަނޯންނާނެ ކުރާނެ ކަމެއް! ތިހަބަރު ބޭރުނޫސްތަކުގަ ރާއްޖެއަން ހުތުރު ވާގޮތައް ނުޖެހިޔަސް އިހައް ދުވަހު ގިރިފުށި ކާއިރިން ވަޒަން އެރި ޖަރުމަނު ޓޫރިސްޓުގެ ވާހަކައް މައްސޫރު ނޫސްތަކުގަ ޖަހާފައޮތީ ރާއްޖެއަކީރީތި ބީޗެއް އޮތަސް ހަމައެއްލަމަޔެއްނެއް ތަނެކަން ދޭހަވާގޮތައް

The name is already taken The name is available. Register?

ކެންޑްރިކް

11 November 2019

ރާއްޖެ އަކީ ހަމައެއްލަމަޔެއް ނެތް ތަނެކޭ ހަމަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢެޑްމުންޑޯ

10 November 2019

ތިފަދަ ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ސަލާމަތީ ފިޔަޅުނާޅާ މިފަދަ ޚިދްމަތްދީގެންނުވާނެތާ ، ލައިފްޖެކްޓް އަޅާގެން ނޫނީ ޑިންގީތަކަށް ނޭރޭގޮތަށް ހަދާދިނުމަށް ސަރުކާރު ކިބައިން އާދޭހާއި އެކު އެދެން

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަލީނޫރައްދީން

10 November 2019

ނަހުލާ ޒިންމާ ނަންގަ ވާ

The name is already taken The name is available. Register?

އެކަމުދެން

10 November 2019

ނަހުލާތަ ޑިންގީ ދުއްވަން ހުރީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

1828

10 November 2019

އިތުރަށް ކުރާނީ ތަހުޤީޤް. ފަހުން ރައްޔިތުންނަކަށް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ސާފުކޮށެއް ނުދޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސިކުނޑި

10 November 2019

މިއީ މިދާއިރާގައި ކިރިމަގަށް ކންތައް ތަނގަޅު ކިރަން ލިބުނު ސިގުނަލެއް! ގެސްޓް ހައުސްތަކުގައި ތިބޭ ފަތުރުވެރިން މަސްބޭނުމާއި އެނޫނަސް މޫދު ކުޅިވަރު ތަކުގައި ބައިވެރި ކުރުމާއި ގެންދިއުމަށް ހަރުދަނާ އުސޫލެއް އޮންނަން ޖެހެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަލީނޫރައްދީން

10 November 2019

ލައިފް ޖެކެޓް މަޖުބޫރު ކުރަން ޖެހޭ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454