އުސޫލު މުރާޖައާ ކުރުމަށްޓަކައި ޝަރީއަތްތައް ލައިވްކުރުން މަޑުޖައްސާލަން ކޯޓުން ނިންމައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތައް ޓީވީން ލައިވްކޮށް ދެއްކުމާ ބެހޭ އުސޫލު މުރާޖައާކޮށް ނިމެންދެން ޝަރީއަތްތައް ޓީވީން ދެއްކުން މަޑުޖައްސާލަން އެ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.


ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޝަރީއަތްތައް ލައިވްކޮށް ޓީވީން ދައްކަން ފެށީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުންނެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ނިންމި ނިންމުމުގައި ވަނީ މިހާރު އެކަމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލު އޮތްގޮތުން އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޝަރީއަތްތައް ލައިވްކޮށް ދެއްކޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ބައެއް މައްސަލަތައް އެގޮތަށް ދެއްކުމުން އާންމު ރައުޔަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ފިތުނަ އުފެދުމަށް ޖާގަ ހުޅުވުމާއި އަދުލު އިންސާފާ މެދު މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ޝައްކު އުފެދޭ ކަމަށް ވެސް އެ ނިންމުމުގައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު ހިނގަމުން ދަނިކޮށް، ޝަރީއަތްތައް ލައިވް ކުރުމުން ތަހުގީގަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރުމާއި ހެކިވެރިން އަޑުއެހުންތަކަށް ނުވެއްދުމުގެ ބޭނުން ކެނޑި، ހެކިބަސް އެއްގޮތަކަށް ދޭން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުން އިންސާފަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ވެސް އެ ނިންމުމުގައިވެ އެވެ. އެހެންވެ، އެކަމާ ބެހޭ އުސޫލު އަލުން މުރާޖައާ ކޮށްގެން ނޫނީ ޝަރީއަތްތައް ޓީވީން ނުދައްކަން ނިންމީ ކަމަށް އެ ނިންމުމުގައިވެ އެވެ.

އެކަމަކު މިހާރު ޓީވީން ދައްކަމުންދާ ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި އެކަމާ މެދު ދެ ފަރާތުގެ ބަސް ހޯދުމަށް ފަހު އެކަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ވެސް ނިންމާފައިވާ އެ ނިންމުމުގައިވެ އެވެ.

ޝަރީއަތްތައް ލައިވްކޮށް ދެއްކުން މަޑުޖައްސާލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމިއިރު، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތްތައް ވެސް ލައިވްކުރަން ދައުލަތުން އޮތީ ކޯޓުގައި އެދިފަ އެވެ. އެކަމާ މެދު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަން ކުރިން އޮތީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ޓީވީން ލައިވްކޮށް ދެއްކުމާ ބެހޭގޮތުން އަލުން ގޮތެއް ނިންމަން ހަމަޖެއްސިއިރު، އެ މައްސަލަ ކުރިން ބައްލަވަމުން ގެންދެވި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް މިހާރު ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗެއް މިހާރު ވަނީ އެކުލަވާލައި، އެ މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމެއް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާނެ އެވެ.