ކުޑަކުއްޖާ ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ހެދި އިރު އިހުމާލުވި އިދާރާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ: ނަޝީދު

ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ފިކުރުގެ ތެރެއިން ކައިވެނީގެ ނަމުގައި އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ހަދައި ބަނޑުބޮޑުވި އިރު އިހުމާލުވި އިދާރާތަކާއި އެ އިހުމާލުގައި ހިތްވަރު ދިން އެންމެންނަށް ހައްގު އަދަބު ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ކައިވެނި ސައްހަ ނުވާ އުމުރުގެ ކުއްޖަކު ބަލިވެ އިން ކަން ފަޅާއެރީ، ރ. މަޑުއްވަރީ، ފެހިއަލި، އިސްމާއިލް ހައްމާދު، 26، ދޯންޏެއްގެ ތެރޭގައި މަރާލަން އުޅުނު މައްސަލައިންނެވެ. ހަރުކަށި ފިކުރުގެ އެ ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އަންހެން ކުއްޖާއާ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅުނީ ހައްމާދު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ.

ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ 13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ނާޖާއިޒު ބޭނުން ހިފައި، ޖިންސީ ގޯނާކޮށް އޭނާގެ ނަތީޖާ އިން ބަލިވެ އިނދެ ލިބުނު އަނިޔާ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެކަމުގައި އިދާރާތަކެއްގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ. އެ އިދާރާތަކުގެ އިތުރުން، އެ ކުއްޖާއާ މެދު އެ ނުބައި އަމަލު ހިންގަން ހިތްވަރު ދިން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހައްގު އަދަބު ދޭން އެމަނިކުފާނު ގޮވާލެއްވި އެވެ.

ނަޝީދުގެ ޓުވީޓް.

ކުޑަކުދިންނާ ކައިވެނި ކުރުމަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލެކެވެ. އަމުދުން ކޯޓުން ބޭރުގައި ވަގު ސެޓްފިކެޓަކުން ހަރުކަށި ފިކުރުގެ "ޝިކާރައަކަށް" އެ ކުއްޖާ ހަދައި ބަލިވެ އިނުން، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން މާނަ ކުރަނީ "ރޭޕްކުރުން" ކަމަށެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ 13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ބަލިވެ އިން ކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބުމާ އެކު އެކަމުގައި ބައިވެރިވީ ބޮޑުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން އަންނަނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުގައި ކުރިން އޮންނަ ގޮތުން ނަމަ 16 އަހަރު ފުރިއްޖެ ނަމަ، ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އެސެސްމެންޓެއް ހަދައި އާއިލާގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް ނަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދެ އެވެ. އެކަމަކު މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭ ގާނޫނުގައި، ކައިވެނިކޮށްދޭ އުމުރު، ވަނީ 18 އަހަރަށް މަތިކޮށްފަ އެވެ.