ހިތުގެ ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އަދިވެސް މައްޗަށް!

ރާއްޖޭގައި އަދިވެސް އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވަނީ ހިތުގެ ބަލީގައި ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.


މިއަދު ފާހަގަކުރާ ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ބަލީގެ ދުވަހުގެ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އާއްމު ކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ހިތުގެ ބަލީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންނަކީ އުމުރުން 36-65 އަހަރުގެ މީހުންނެވެ. އަދި މި ބަލީގައި ރާއްޖޭން މީހުން މަރުވާ އަދަދު، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު މަދު ނުވާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ އެ ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަ ނަމަވެސް ދުރާލާ ފަރުވާކޮށް، ރައްކާތެރިވެއްޖެ ނަމަ ހިތުގެ ބަލީގެ 80 ޕަސެންޓް ބަލިތަކުން ސަލާމަތް ވެވިދާނެ އެވެ.

މީގެ ތިން އަހަރު އޭޑީކޭގައި ހުޅުވި ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދޭ ކާޑިއަކް ސެންޓަރުގެ މައުލޫމާތުތަކާ ހަވާލާ ދެއްވައި، މެނެޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށްވި ކަން ފާހަގަވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އޭޑީކޭގެ ކާޑިއެކް ސެންޓަރުގައި ޑޮކްޓަރަކު ބަލި މީހަކަށް މިއަދު ފަރުވާ ދެނީ: ހިތުގެ ބަލި މީހުންގެ އަދަދު އަދިވެސް ރާއްޖޭގައި ދަށެއް ނުވޭ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހިތުގެ ބަލީގެ 20 މީހުން އެ ސެންޓަރުން ފަރުވާ ހޯދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޯކާޑިއޮލޮޖީ ހަދަން ދުވާލަކު 20-25 މީހުން ދާއިރު، އަށެއްކަ މީހުން ޓްރެޑްމިލް ޓެސްޓު ހަދާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި މި ފަހުން އެތަނުން ދޭން ފެށި، ސީޓީއެންޖިއޮގްރަފީގެ ހިދުމަތް ވެސް މީހުން ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށަކަށް ނުދޭ. އަޅުގަނޑުމެން ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާއިރު ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ރަނގަޅު ހިތެއްގެ ވެރިއަކަށް ވާން ޖެހޭ،" އަފްއާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބޮޑަށް ބަލަންވީ އެ ބަލިން ރައްކާތެރިވެވޭނެ ގޮތް ހޯދަން ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ނުވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މަސައްކަތްކޮށްގެން ފައިލޭރިއާ ކަހަލަ ބަލިތައް ވެސް ރާއްޖޭން ނައްތާލީ. އެހެންވީމައި، ހިތުގެ ބަލިން ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތާ މެދު ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ހޭލުންތެރިކޮށްގެން މި ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރެވިދާނެ،" އަފްއާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހިތުގެ ބަލިތަކަކަށް މަގުފަހި ކުރުވާ ކަންތައްތައް

ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީހުންނަށް ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހެނީ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ހުންނަ ގޮތުންނެވެ. އެގޮތުން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމާއި ގިނައިން ސަރުބީ އާއި ހަކުރާއި ލޮނު އެކުލެވޭ ކާނާ ބޭނުން ކުރުމާއި ހެލިފެލިވެ އުޅޭ މިންވަރު މަދުވުމާއި ލޭމައްޗަށް ދިޔުން ހިމެނެ އެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ވެސް މި ބަލި ޖެހުމަށް އެންމެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުންނަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން އާއިލާގައި ހިތުގެ ބަލިޖެހިފައިވާ މީހެއް ހުންނަ ނަމަ އެ ބަލި ވާރުތަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮވެ އެވެ.

އަފްއާލް ވިދާޅުވީ ހިތުގެ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާ ދުރުވެ، ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ކަސްރަތުކުރަން އިސްކަން ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ފުރުސަތު ބޮޑު، އުމުރަށް ދިޔުމުން ސްކްރީން ޓެސްޓުތައް ހެދުން މުހިއްމު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.