ޚަބަރު / އައްޑޫ 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލުން ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

އައްޑޫގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ އާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އިން މިއަދު ބައެއް ހިދުމަތްތައް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

އާ ހޮސްޕިޓަލު ހެދުމުން އުވައިލަން ނިންމާފައިވާ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރްއެޗް) އިން ނެރެފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ހިތަދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ހަދާފައިވާ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދުން ފެށިގެން 11 ހިދުމަތަކަށް ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އާންމު ބަލިތައް، ދަތުގެ ބަލިތައް، ސްކޭން، ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތައް، އޮޕަރޭޝަންސް، ކަރުންމަތީގެ ބަލިތައް، ކަށީގެ ބަލިތައް، ނަފުސާނީ ބަލިތައް، އަންހެނުންގެ ބަލިތައް، ހަމުގެ ބަލިތައް އަދި ހިތުގެ ބަލިތަކެވެ.

އާންމު ބަލިތަކަށް ހެނދުނު 8:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް ފަރުވާދޭނީ އޭއީއެޗްގަ އެވެ.

އެޗްއާރްއެޗުން ބުނީ ލޮލުގެ ބަލިތަކާއި އެތެރެހަށީގެ ބަލިތަކަށް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އަދިވެސް ހިދުމަތް ދޭނީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކަމަށެވެ. އަދި ހަވީރު 4:00 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 10:00 އަށް އާންމު ބަލިތަކަށް ވެސް ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދޭނެ އެވެ.

އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އިމަޖެންސީ ރޫމުން ވެސް 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށް އެޗްއާރްއެޗުން ބުންޏެވެ.

އާ ހޮސްޕިޓަލް މިއަދު ބައެއް ހިދުމަތްތަކަށް ހުޅުވައިލި ނަމަވެސް އެތަނުގައި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އަދިވެސް އެއްކޮށް ނުނިމޭތީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އަލަށް ހެދި 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކީ ސައޫދީ ފަންޑް ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި އޯޕެކް ފަންޑް ފޮ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޮފިޑް) އިން 171 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހަދަން ފެށި ތަނެކެވެ. މިހާރު އަންނަނީ އެތަން ހުޅުވަން ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންނެވެ.

29 ކޮމެންޓް, 36 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 89%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 11%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޓްރްތް

15 January 2020

އައްޑުމީހުންނަކީ ޝުކުރުވެރިވާން ދަންނަ ބައެއްނޫން. ތެދުފުޅެއް. ތަނަކީ ރައީސް ޔާމީން ޖީބުން ޚަރަދުކޮށްފަ ހެދި ތަނެއް ނޫން. ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރި ވަޒީފާގަ ހުރެގެން އަދާކުރި ވާޖިބް. އެކަމަކު ތި ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅާވާހަކަ ދައްކާތާ 20 އަހަރުފަހުން ރައީސް ޔާމީނުވެރިކަމަށް އައީ. ދެން ތިކަމެއް ތި ވީ! ކިތަންމެ ހަސަދވެރި ކޮމެންޓް ތަކެއްކުރިޔަސް ހަގީގަތް ވާނީ ހަގީގަތަށް. އައްޑޫ ކައުންސިލް ގެ އެއްބާރުލުން ލިބުނު ނަމަ ތި ހޮސްޕިޓަލް ތިއަށްވުރެން ފުރިހަމަ ވީސް!

The name is already taken The name is available. Register?

ރާމޮހޮދު

15 January 2020

ކަނޑުކޮސް ވާހަކަ ނުދައްކާ. އައްޑޫ މީހުން ކާކަށް ޝުކުރުވެރި ނުވެގެން ތި ހޭރި ނަގަމުންދަނީ ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އައްޑޫ ނިޒާރު

15 January 2020

ކޮން ޔާމީނެކޭ މި ކިޔަނީ ދެއިރު ދެ ދަޅައަށް.. އޭނަ ތި ތަނެއް ތަޅުވަ ތަޅުވާ ހުއްޓާ ވެރިކަން ގެއްލުނީމަ މި ސަރުކާރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު މަގާމާ ހަވާލުވި ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި އައްޑޫއަށްގޮސް ތި ތަނުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށް ތިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައީ.، އެހެންނޫންނަމަ އަދިވެސް އޮންނާނީ ޙަމަ ތިހެން

The name is already taken The name is available. Register?

ސަރުކާނު

15 January 2020

ދެން އަތްޖަހާ. މި ސަރުކާރުވަރެއް ނެތޭ. 1 އަހަރުތެރޭ ޓާސަރީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް. އެވެސް އައްޑޫ މީހުންނަށް. 12 ރިސޯޓް 4 އެއަރޕޯރޓް ވެލާނާ އެއަރޕޯރޓްގަ ކޯދް5 ރަންވޭ. ސީ ޕްލޭންޓާމިނަލް. ބެސްޓް.

The name is already taken The name is available. Register?

އޮނަރަބްލް އަފީފު ދީދީ

15 January 2020

މާލެއިންބޭރުގައި މިފަދަކަމެއްކުރުމުން ސިނކުޑީގައިތެއްކަމެއްނެތްބައެއްމީހުނާއި މާލޭގެބިންވެރިންގެފަރާތުން އިވޭއެއްއަޑަކީ "އައްޑޫގައި ހޮސްޕިޓަކާއި ސުކޫލްއެޅިކަމުގައިވިޔަސް މާލޭގައިތިބި އައްޑޫމީހުން މާލެދޫކޮށްނުދާނެ" ކަމަށްބުނެ ފަތުރާއަސްލެއްނެތް އަޑު. # މިހެން މިވާހަކަދައްކާ ޤަމާރުން ވިސްނާލަބަލަ. ލަންޑަނުން ފުރައިގެން މާލެއަށް ދަރިން ސުކޫލަށްވައްދަން ނުވަތަ އިންޑިޔާ ސިންގަޕޯރ ޖަރުމަނާއި ތައިލެންޑުން ޓްރީޓޮޕަށް ބޭސްފަރުވާކުރަން މީހުން އާދޭތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ވާފިރުބެ ގެމަނަފުށި

15 January 2020

ޔާމީން މީހުން ނަގައި ގޮޅިއަށް ނުލިނަމަ ވަރަށް ސަޅިވީސް. ތަރައްޤީގެ ވިސްނުން ހުރި މީހެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ނުފައިބާނެ

15 January 2020

ކިތަންމެ މޮޅު ހޮސްޕިޓަލެއް ހުޅުވިއަސް މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ މީހުންތައް ފައިބައިގެންދާނެތަ އައްޑޫގަ އުޅެން؟

The name is already taken The name is available. Register?

ނުޖެހޭ ފައިބާކަށް.

15 January 2020

މޮޔަނުވޭ. ކަލޭމެން ފޭހުނު އިލޮށިގަނޑު ތިއޮތީ ކަލޭމެންގެ ލޮލަށް ހެރިފައި. ނުޖެހޭ ތިތަނުން ފައިބާކަށް. ނުވެސް ފައިބާނަން. އަދި ނުވެސް ބޭލޭނެ. ކަލޭމެން ހަދާނެތްނެތްތަ އަހަރުމެނަށް ޖެއްސި ހާލު ؟ އައްޑޫގައި ހޮސްޕިޓަލާއި ސްޓޭޑިއަމާއި ސުކޫލާއި އެއަރޕޯޓާއި ބްރިޖްވެސް އަޅާނެ. އެކަމަކު ވެސް ހަމަ އަހަރުމެން ދެން ތިތަން ދޫކޮށެއް ނުދާނަން އެގިއްޖެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނަގިއްޔާ.

15 January 2020

ކަލޭމެނަށް ހޮސްޕިޓަލާއި ބްރިޖާއި މަތިންދާ ބޯޓް މިއަދު ފެނުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އަހަރުމެންގެ މުސްކުޅި ކާފަ އަށް ވެސް އެއީ އާކަންތައްތަކެއްނޫން. އައްޑޫ މީހުންނަކީ ގަދަކަމުން ތިތަނަށް އަރައިގެން ތިބި ބައެއްނޫން. ތައުލީމީ ގޮތުންނާއި ފައިސާގެ ތަނަވަސްކަމުގެ ގޮތުން ތިރަށްގަނޑުން ބިމާއި ގެދޮރު ގަނެގެން ތިބި ބަޔަކު ތިތަނުން ބޭރު ކުރާން ތިއުޅެނީ ކަލޭމެން އިޒުރޭލު މީހުންފަދަ ބަޔަކަށްވީތަ ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ބަހަނާ

16 January 2020

ރަށުގައި ސްކޫލްނެތިގެން ހޮސްޕިޓާ ނެތިގެން މާލެ އަރަނީ. އަރާ ގޮތަށް ފައިބާކަށް ނޭނގޭ ކިތަންމެ މޮޅު ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅިއަސް. 2 މީހުން ތިބޭ ރަށަކަށް ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްދޭން އެކުރާ ބޭކާރު ޚަރަދު އެއީ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން. ރަށަށް އަނބުރާ ދިއުމުގެ ޚިޔާލު ނުގެންގުޅޭއިރު 2 މީހުންނާ ފަޅި އުޅޭ ރަށަކަށްވެސް ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްދޭން ގޮވާތީ މައްސަލައަކީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފުރެންޑު

15 January 2020

ރައީސް ސޯލިހު އަނެއްކާ މެގާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ޑިސައިން ކޮށް ފައިސާ ހޯދާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ނިންމާ 1 އަހަރު ތެރޭ ނިންމާލައިފި. މީފިސާރި ރައީސެއް. ދުނިޔޭގަވެސް ނޫޅޭނެ މިހާ ފާސްޓް ރައީސެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ހާމަ333

15 January 2020

ކަލޯ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހެދިތަނެއްވީމަ ހުޅުވަން ނުކެރުނީ ދޯ އެއްކޮށް...މިހާރު ތިވާގޮތުން ދެ ހޮސްޕިޓަލެއްތާ ދައުލަތުން ހިންގަން ތިޖެހެނީ....ތިކަންވާނީ ކިހާދުވަަހަކަަށްބާ?

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑުމީހާ

15 January 2020

ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އަތޮޅު ތަކުގަ ހިންގަދޭންވީ މިކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް

The name is already taken The name is available. Register?

ހުލާސާ

15 January 2020

އެފަދަ ކަންތައް ބޭނުމިއްޔާ ރައީސްޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނަވާ! ރައްޔިތުން ގުބޯހައްދާ ގުބޯލުންނަކަށް ތިކަހަ ކަންތަކެއް ނުކުރެވޭނެ. މެކުނު ފުމުނަކަސް ގާހަކަޔަކަށް ނުފުމެވޭނެ!

The name is already taken The name is available. Register?

މޫސާމަނިކް

15 January 2020

ސާބަހޭރ.ޔާމިންގެ މަސައްކަތައް

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454