ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭ އަށް ވަރަށް އަވަހަށް ދޭނެ: ޔައުގޫބު

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތަސް، އެމްޕީޑީގެ ބަައެއް މެމްބަރުން ފާޅުގައި ދެކޮޅު ހެއްދެވިޔަސް، އަދި އެކަމުގައި ހުރި މާލީ ބޮޑު އުނިކަން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުން ފެންނަން އޮތަސް، އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް، ޓީއެމްއޭއާ ވަރަށް އަވަހަށް ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް، މައުލޫމާތު ހުރި ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓް ކުރާ ދިވެހި ކުންފުނިތައް ވެސް އޮއްވައި، އެ ފަރާތްތަކަށް މާކެޓްގެ ވާދަވެރިކަން ހަނިވާ ގޮތަށް ހަމައެކަނި ޓީއެމްއޭއަށް، އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ދިނުމާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ބޮޑަށް އަޑުއުފުއްލަވަމުން ގެންދަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ "އެމްއޭސީއެލްގެ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ވަރަށް އަވަހަށް ޓީއެމްއޭއާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް މައުލޫމާތު އެބަ ލިބޭ" ކަމަށެވެ.

އެ ވާހަކައާ އެކު އޭނާ ވަނީ އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމާ ބަޔަކު ޖަވާބުދާރީކުރުވަން ފަސްނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިންޒާރެއް ވެސް ދެއްވައިފަ އެވެ.

"ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެތަން ޓީއެމްއޭއާ ހަވާލުކޮށްފި ނަމަ އެބަޔަކު ޖަވާބުދާރީކުރުވަން އަޅުގަނޑު ފަސްނުޖެހޭނަން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އިން މިކަން ބަލާ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން،" އެ ކޮމިޓީގެ ވެސް މެމްބަރު ޔައުގޫބު ލިއުއްވި އެވެ.

އެކަމަކު، ޔައުގޫބުގެ އެ ވާހަކައަށް އެމްއޭސީއެލުން އަދި ވަކި އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އެވެ. އެމްއޭސީއެލުން އެހާ ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށް ހެދި ތަނެއް، އެންމެ ކުންފުންޏެއްގެ ބާރު އޮންނަ ގޮތަށް ދިނުމުގެ މައްސަލާގައި، މިހާތަނަށް ސާފު މައުލޫމާތެއް ވެސް، އެމްއޭސީއެލުން ހާމަކުރަމުންނެއް ނުދެ އެވެ.

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ އެދުމަކަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ތައްޔާރު ކުރެއްވި ހާއްސަ ރިޕޯޓުން އެނގޭ ގޮތުގައި، އެމްއޭސީއެލް އާއި ޓީއެމްއޭއާ ދެމެދު ކުރި މަޝްވަރާތަކުން އެނގެނީ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ދޭން އުޅެނީ އެމްއޭސީއެލަށް މާލީ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ގެއްލޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އެ ރިޕޯޓްގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްފައި އޮތީ، މިހާރު ވެސް ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ލައުންޖުތައް ކުއްޔަށް ދޭ އަގަށް ވުރެ މާ ކުޑަކޮށް އެތަންތަން ދިނުމާއި ޓާމިނަލްގެ އެހެން ބައިތައް ވެސް، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އެހެން ވިޔަފާރިތަކަށް ދީފައިވާ މާކެޓް އަގަށް ވުރެ މާ ކުޑަ އަގެއްގައި ދޭން ވާހަކަ ދައްކާ އަދި ޑްރާފްޓް އެގްރިމެންޓެއް ވެސް ޓީއެމްއޭއަށް ހުށައަޅާފައިވާ ކަމެވެ.

މިހާރު ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ޓީއެމްއޭއަށް ދޫކޮށްފި ނަމަ ގެއްލޭނެ އާމްދަނީ މި ރިޕޯޓުން

ކުރިން ވާހަކަ ދައްކާފައި އޮތް އަގުގައި ޓީއެމްއޭއަށް އެ ޓާމިނަލް ދޫކޮށްފި ނަމަ އެމްއޭސީއެލްއަށް އަހަރަކު 41 މިލިއަން ޑޮލަރު (632 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ އާމްދަނީއެއް ގެއްލޭނެ ކަމަށް، އެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހަދަމުން ދިޔަ އިރު ލިބުނު މައުލޫމާތުތަކުން އެނގެނީ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ދޫކުރަން އުޅެނީ އަހަރަކު އެންމެ 5.6 މިލިއަން ޑޮލަރު (86 މިލިއަން ރުފިޔާ) ލިބޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މާކެޓް ރޭޓްގައި އެތަން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފި ނަމަ އަހަރަކު 47 މިލިއަން ޑޮލަރު (729 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެމްއޭސީއެލްއަށް ލިބޭނެ އެވެ. އަދި ޓީއެމްއޭއަށް ކުޑަ ކުއްޔެއްގައި އެއް ބައި ދީފައި، ޓާމިނަލްގެ އަނެއްގައި، މާކެޓް ރޭޓްގައި ދިނަސް، އަހަރަކު ލިބޭ އާމްދަނީ 33 މިލިއަން ޑޮލަރު (508 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް އަރާނެ ކަމަށް، ލަފާކޮށްފައިވެ އެވެ.

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ލައުންޖުތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަގެއްގައި ރިސޯޓްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ތަންތަނެވެ. މައުލޫމާތު ހުރި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އާ ޓާމިނަލްގެ ލައުންޖްތައް ކުއްޔަށް ދޭން ޓީއެމްއޭ އިން މިހާރު ވެސް ގެންދަނީ ރިސޯޓްތަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

ޓީއެމްއޭއަށް މުޅި ޓާމިނަލްގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ގޮތަށް އެމްއޭސީއެލްގެ އެހާ އަގު ބޮޑު މުދަލެއް ދޫކުރަން ވާހަކަ ދައްކަން ފަށާފައި ވަނީ، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން އެނގޭ ގޮތުގައި، ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި 2017 ގަ އެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި މީޑިއާގެ ފާޑުކިއުންތަކާ ގުޅިގެން އެމްއޭސީއެލުން ފަހުން ބުނެފައި ވަނީ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހިންގުމާ އެމްއޭސީއެލުން ހަވާލުވާނީ ތިން އަހަރު ފަހުން ކަމަށެވެ. އަންނަ މެއި މަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރު އެތަން ހިންގާނީ، މިހާރު ވެސް ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓަރުން އަމިއްލައަށް އެ ކުންފުނިތަކުގެ ޓާމިނަލްތައް ހިންގަމުން އަންނަ ގޮތަށް ކަމަށް، އެމްއޭސީއެލުން ބުނެފައިވެ އެވެ.