ފާޑުކިއުން ބޮޑުވެ، އަނދުން ހުސެއިން މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖެހިފައިވާ ހާލު މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަމީމް (އަނދުން ހުސެއިން) ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ މެދު ނުރުހުންވެ، އޭނާ އަށް ފާޑުކިއުންތައް ބޮޑުވުމުން މިއަދު މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.


އަނދުން ހުސެއިން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެނީ ރެފިއުޖީންނާ އެއްގޮތަކަށް ކަމަށާއި މާލެ މިހާރު މިއޮތީ ފަލަސްތީނާ އެއް ހާލަތުގައި ކަަމަށް ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ހާލަތު ސިފަކޮށްދޭން ކަމަށެވެ. އެއްވެސް ގޮތަކުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުޑައިމީސް ކުރާކަށް ނޫން ކަަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ސީދާ ގޮތުން ވެސް އަދި ނުސީދާ ގޮތުން ވެސް އެ ރައްޔިތުންނަށް ކުޑައިމީސް ބަހެއް ބުނެފައެއް ނުވާނެ. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ދެއްކި ވާހަކަ އޮޅިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން މާފަށް އެދެމެވެ،" އަނދުން ހުސެއިން ވިދާޅުވި އެވެ.

އަނދުން ހުސެއިންގެ ޓުވީޓް.

މައްސަލަތަކުން ބަރުވެފައި އޮތް މާލެ އަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަތުމުން "ކޯސްޓް ބޮޑު ދަޅެއްގައި ނިދާފައި، ކޯސްޓް ކުޑަ ދަޅެއްގައި ފެން ވަރައިގެން އުޅެން" ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ހާލަތަކީ ފަލަސްތީނަށް ޖެހިފައިވާ ހާލު ކަމަށާއި މީގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ކޮންމެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއަކުން އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުން ކަމަށް ސިފަވާ ގޮތަށް އޭނާ ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވައިފަ އެވެ.

ހުސެއިން ވިދާޅުވީ މުޅި މާލެ ހިއްކައި، ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ހައްގުވެރިންނަށޭ ކިޔާފައި އެ ބިންކޮޅު ހިތުހުރި ގޮތަކަށް، އެ މީހަކަށް ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ދުއްވާލަނީ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މާލެ އަކީ މާލެ މީހުންގެ ރަށެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކަނޑު ތޮއްޓާ ހަމައަށް ހިއްކައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މީހުން ގެނެސް މި ތަންތަނުގައި ވަޒަންވެރިކުރުވީ. މާލޭ މީހުން ތިބި ގޮތަށް ތިބީ. ހަމަ ގާތްގަނޑަކަށް މިތަނަށް ދިމާވެފައި މި އޮތީ ފަލަސްތީނަށް ދިމާވެފައިވާ ކަމެއް،" ހުސެއިން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާގެ މި ވާހަކައަކީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމަށް ހިތްވަރުދެއްވައި ދެއްކެވި ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގައި ދެކި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރި އެވެ. މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ފަރަގާއި ތަފާތުކުރުން ނައްތާލަން ޖެހި، އެކަމަށް ވާކާލާތުކުރަމުން އަންނަނިކޮށް އަނދުން ހުސެއިންގެ ދެއްކެވި ވާހަކަ ބަލައިނުގަނެވޭ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ލިއެފައިވެ އެވެ.

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި، ހުސެއިންގެ ވާހަކަ ސިފަކުރެއްވީ ރަށްރަށުގެ މީހުން، އިޒުރޭލްގެ ޔަހޫދީންނާ އެއްވަރުކުރި ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ހުސެއިންގެ ވާހަކަތަކާ މެދު އެއް ބަޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހުނު އިރު، އެއީ މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ދައްކަން ޖެހިފައި އޮތް ވާހަކައެއް ކަމަށް ބުނެ ވެސް އެއް ބަޔަކު ޝުއޫރުފާޅުކުރި އެވެ.

"މިހާރު"ގެ ކިއުންތެރިންގެ ބަސް

ހުސެއިންގެ ވާހަކައަށް، "މިހާރު"ގެ ކިއުންތެރިން އެތައް ސަތޭކަ ކޮމެންޓް ކުރި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ޖެހި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޮމެންޓްގެ ތެރެއިން، ގިނައީ ހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ ޝުއޫރުތަކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އާދައިގެ ރައްޔިތުން އުޅޭ ހާލު ހުސެއިންއަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ބުނި މީހުންނާއި "މިއީ މާލޭ މީހުންގެ ސަރުކާރެއްތޯ؟" ސުވާލުކުރި ކިއުންތެރިން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

"ކިހިނެއްތޯ އަނދުން ހުސެއިންނަށް އެނގޭނީ ރައްޔިތުން އުޅޭ ހާލު؟ އެބޭފުޅާ އަކީ ބޮޑު މަހުޖަނެއް، ބޮޑު މަހުޖަނަކަށް ކިހިނެއްތޯ ނިކަމެތިން ރަމްޒުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކޭނީ؟ ކިތައް އާއިލާތޯ ނުކައި މިރޭ ނިދާނީ؟ ކިތައް ބޭފުޅުންތޯ ކަރަންޓް/ފެން ބިލު ނުވަތަ ކުލި ނުދެއްކިގެން އުޅެނީ؟ ކިތައް ބޭފުޅުންތޯ ބަލިވެގެން ބޭސް ގަންނަން ފައިސާ ނެތީ؟ ނަމަވެސް... އަނދުން ހުސެއިން އަމިއްލަ ހަ ބުރި ގޭގައި ބިރިޔާނީ ބައްލަވާފައި ސިންގަޕޫރުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކީމާ ނިމުނީ ނޫންތޯ...!" ކިއުންތެރިޔަކު ލިއުނެވެ. މި ކޮމެންޓަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ތާއީދުކުރި އެވެ.

އެހެން ކިއުންތެރިޔަކު ބުނީ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ވާހަކަ ކުށްވެރި ނުކުރާހާ ހިނދަކު "އަހަރެމެން ގަބޫލުކުރާނީ ސަރުކާރުގެ ތާއީދާ އެކު އަނދުން ހުސެއިން ދައްކާ ވާހަކައެއް" ކަމަށެވެ.

"އަހަރެމެން ރަށު މީހުން ކައިރިއަށް ވޯޓު ހޯދަން އައީ ކީއްވެބާ؟" އޭނާ ސުވާލުކުރި އެވެ.

ހުސެއިންގެ ވާހަކަ އަކީ ގައުމިއްޔަތު ގެއްލިދާނެ ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް، ބައެއް މީހުން ސިފަކުރި އެވެ. އެގޮތުން އެކަކު ބުނީ "މިކަހަލަ މީހުން މަޖިލީހުގައި ތިބޭ ނަމަ ގައުމިއްޔަތު ގެއްލިދާނެ. ބައިބައިވުން އުފެދޭނެ،" ކަމަށެވެ. ހުސެއިންގެ ވާހަކައަށް ތާއީދުކުރި މީހުން ވެސް ތިއްބެވެ. އެކަމަކު ތާއީދުކުރި ކޮމެންޓްތަކަށް ޑިސްލައިކް ގިނަ އެވެ.

އެއް ކިޔުންތެރިޔަކު ހުސެންގެ ހިތްވަރަށް ސާބަސް ދިނެވެ.

"ތިހެން ބުނަން ކެރޭނީ ވަރަށް މަދު މީހަކަށް! ތީ މި މަޖްލިސްގައި މާލޭ މީހުންނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެެ ބޮޑު ދަތިކަމަށް ހައްލު ހޯދަން ވަކާލާތު ކުރައްވާ ހަމައެކަނި މެންބަރު! އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މަނިކުފާނާ އެކު. ބާރަށް ކުރިޔަށް ވަޑައިގަންނަވާ!" އެކަކަކު ހިޔާލު ފާޅުކުރި އެވެ. މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ހުޅުމާލެއިން ބިން ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބައެއް ކިއުންތެރިން ނެގީ، އެހެން ރަށްރަށުގައި ހިއްކާ ބިން ވެސް ހިލޭ ދޭ ގޮތުގެ މިސާލެވެ. އެގޮތުން އެކަކު ބުނީ "ރައްރަށުގައި ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން ބިން ހިއްކައިގެން ވިއްކަން ހުޅުވާލީމާ މާލޭގެ ގެދޮރު ނެތް މީހުންނަށް ވެސް ބިން ލިބެން ޖެހޭނެ" ކަމަށެވެ.

"އެރަށްރަށުން ބިން ހުސްވީމާ ރަށު މީހުންނަށް ބިންދޭ އުސޫލުން ހުޅުމާލެއަކީ މާލޭގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރަން މާލޭ މީހުންނަށް ހިއްކައިދިން ބިމެއް!"

ބައެއް މީހުން އަނދުން ހުސެއިންގެ ވަނަން ބޭނުންކޮށްގެން މަޖާ ކޮމެންޓް ވެސް ފޮނުވި އެވެ. އެގޮތުން އެކަކު ބުނީ "އަހަރެން ދެން އަނދުން ނާޅާނެ" ކަމަށެވެ.