ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން، މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމައިދީ: އެމްއޭސީއެލް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހަދަމުން އަންނަ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ދޫކުރުމުގައި، އޭސީސީ އަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޖިނާއީ ކަންކަން ތަހުގީގު ކުރުމުގައި އެ ކުންފުނީގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނެފި އެވެ.


ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ މިނިވަން މުއައްސަސާ، އޭސީސީން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އެމްއޭސީއެލް އިން ހަދާ އާ ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލުގެ ލައުންޖުން ޖާގަ ކުއްޔަށް ދޫކުރަން އޮޕަރޭޓަރުންނާ އެކު، އެ ކުންފުނިން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަނީ މިހާރު ޖާގަ ދޫކޮށްފައިވާ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ކުޑަ އަގެއްގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އަކަ މީޓަރަކަށް މަހަކު 10.35 ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން ދީފި ނަމަ އަހަރަކު 55 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް ދައުލަތަށް ވާނެ ކަމަށް އޭސީސީން ބުންޏެވެ. އަދި ވަކި ސީ ޕްލޭން އޮޕަރޭޓަރަކަށް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރުންތަކަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

އޭސީސީގެ ބަޔާނާ އެކު، އެމްއޭސީއެލް އިން ރޭ ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ، އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ވިޔަސް ކުރާ ކޮންމެ ތަހުގީގަކަށް އެ ކުންފުނީގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ވެސް އެމްއޭސީއެލްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ދީފައިވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެކަމަކު، އެމްއޭސީއެލް އެދުމަކ މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ފެށިގެން އަޅާފައިވާ އާ ރަންވޭ ބޭނުން ކުރަން ފެށުމަށްޓަކައި ވެސް، އާ ސީޕްލޭންއާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާރު އުފެދިފައިވާ ބޮޑު މައްސަލަގަނޑުގައި ގޮތެއް ނިންމުން އަވަސް ކޮށްދިނުމެވެ. އެއީ، އެއާޕޯޓުގައި ތޮއްޖެހުން ހައްލުކޮށް، އެއާލައިންތަކުން ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރެވެން އޮތީ އާ ރަންވޭ ބޭނުން ކުރަން ފެށުމުން ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ބުންޏެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ގައުމަށް އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް،" އެމްއޭސީއެލްގެ ޓުވީޓުގައި ވެ އެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ ޓުވީޓް

އެމްއޭސީއެލް އިން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން، ހަދާ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންކަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން އަވަސް ކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން އެދުނަސް އޭސީސީގެ ބަޔާނުގައިވާ ކަންކަމާއި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީޑިއާގައި ދެއްކެވޭ ވާހަކަތަކަށް އަދިވެސް އެމްއޭސީއެލް އިން ޖަވާބެއް ނުދެ އެވެ.

ޚާއްސަކޮށް، އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޓީއެމްއޭ ބޭނުންވާ މިންވަރުގެ ޖާގައެއް ހޯދަން މިހާ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ ޑިސެމްބަރު 10، 2017 ގައި އެމްއޭސީއެލުން ފޮނުވި ސިޓީއަކަށް ބަލައިގެން ކަމަށް ޓީއެމްއޭ އިން ބުނާއިރު، އެމްއޭސީއެލުން އަދިވެސް އޭގެ ސައްހަ ކަމާ މެދު ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެ އެވެ.

ޓީއެމްއޭ ބޭނުންވާ ވަރުގެ ޖާގަ، އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ސިޓީގައި އެމްއޭސީއެލް އިން ދީފައިވާ ކަމަށް ޓީއެމްއޭ އިން ބުނެ އެވެ. އެހެންވެ، ޓީއެމްއޭ އިން މިހާރު ބަލަނީ އެއީ އެމްއޭސީއެލް އާއި ޓީއެމްއާ ދެމެދު ވި "އެއްބަސްވުމެއް" ކަމަށެވެ. ބައެއް ހާލަތަތްތަކުގައި "ކޮމިޓްމެންޓެއް" ގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ޓީއެމްއޭގެ އިސް ވެރިން މި ހަފުތާގައި ވިދާޅުވީ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޓީއެމްއޭއަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން، ޑިސެމްބަރު 10، 2017 ގައި، އެމްއޭސީއެލުން ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ޓީއެމްއޭ އިން މިހާރު ބަލަނީ އެއީ އެމްއޭސީއެލް އާއި ޓީއެމްއޭއާ ދެމެދު ވެވުނު "އެއްބަސްވުމެއް"ގެ ގޮތުގަ އެވެ. ނުވަތަ "ކޮމިޓްމެންޓެއް"ގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ، ޓީއެމްއޭއިން އާންމު ކުރި މައުލޫމާތުން އެނގޭ ގޮތުގައި، އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން 19،000 އަކަމީޓަރުގެ ޖާގަ، އަކަމީޓަރެއް 10.35 ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން، 15 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޭން އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑުން ނިންމި ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކޮންމެ ފަސިންޖަރަކަށް ފަސް ޑޮލަރުުގެ ޗާޖެއް ވެސް، އެމްއޭސީއެލްއަށް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް، ޓީއެމްއޭ އިން ބުނެ އެވެ. އެކަމަކު އެފަދަ އެއްވެސް ނިންމުމެއް އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑުން ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް، އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު، މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ސަރުކާރާއި ޓީއެމްއާ ދެމެދު ބޮޑު ހިޔާލު ތަފާތުވުމަކަށް އެންމެ ފަހުން މި ދިޔައީ، ޓީއެމްއޭ އިން އެ ބުނާ "އެއްބަސްވުމާ" ޚިލާފަށް އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޓީއެމްއޭއަށް 5،000 އަކަމީޓަރުގެ ބޮޑު ޖާގައެއް ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރަށް އެކަނި ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމުމުންނެވެ. އެއީ، މިހާރު ވެސް އެމްއޭސީއެލްއަށް ޓީއެމްއޭ އިން ބިމު ކުލި ދައްކާ ރޭޓެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރަށް އެކަނި އެގޮތަށް ހެދުމަކީ ސަރުކާރުން ނިންމިޔަސް، އެއީ އިންސާފުވެރި ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށް ޓީއެމްއޭ އިން ގަބޫލުކުރެ އެވެ.

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ބޮޑު މައްސަލަގަނޑުގެ ތެރެއަށް، އެހެން ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އޮޕަރޭޓަރެއް ކަމަށްވާ މަންޓާ އެއާ އިން ވެސް މިހާރު ވަނީ ވަދެފަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އަދި ކަމާ ގުޅުން ހުރި އެހެން އިދާރާތަކަށް، ސީޕްލޭންގެ ވިޔަފާރި އަށް ވަރަށް ފަހުން ނުކުތް މަންޓާ އެއާ އިން ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ޓީއެމްއޭ އިން ބޭނުން ވަނީ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ވާދަވެރިކަން ނައްތާލައި ކޮންޓްރޯލް ނަގަން ކަމަށެވެ.