ޚަބަރު / އުމްރާ

މިއަދު އުމްރާ އަށް ފުރާ މީހުންނަށް ހުރަހެއް ނެތް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ، އުމްރާ އަށް މީހުން ދިއުމާއި މަސްޖިދުއް ނަބަވީ އަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ސައޫދީ ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފައި ވިޔަސް ރާއްޖޭން މިއަދު އުމްރާ އަށް ފުރާ މީހުންނަށް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

ސައޫދީގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި، އުމްރާ އަށް މީހުން ދިއުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓުވީ ސައޫދީ ރައްޔިތުންނާއި ހަރަމްފުޅުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށެވެ.

މި ނިންމުމާ އެކު، ރާއްޖޭން އުމުރާ އަށް ފުރަން ތައްޔާރު ވެފައި ތިބި ބައެއް ޖަމާއަތްތަކަށް ނުފުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިއަދު 49 މީހުންނާއެކު އުމްރާއަށް ފުރަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ނަވާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގުރޫޕު ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ސައުދީ އެއާލައިނުން ފުރާ ނަވާ ޖަމާއަތުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފުރުމަށް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ސައުދީ އެއާލައިނުން ވެސް ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ. އަދި ހުރިހާ އެންމެންނަށް މިހާރު ވިސާ ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"އެޑްވާސް ޓީމްގެ ދެ ބޭފުޅުން ވެއްޖެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ގޮސް. މިއަދު ފުރޭނެ ކަމަށް އަންގާފައި އޮތީ،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އުމްރާ އަށް ނުދެވޭނެ ކަމަކަށް ސައުދީގެ އެއްވެސް ރަސްމީ އިދާރާއަކުން އަންގާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އުމްރާ އަށް ދިއުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކުރާ ނަމަ، މިހާރު ފުރަން ތައްޔާރުވެފައި ތިބި މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް އެދެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ވައިރަސް ފެތުރޭ ގައުމުތަކަށް ސައޫދީ ރައްޔިތުން ދަތުރު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް، އެ ގައުމުން ވަނީ ވިސާއާ ނުލައި، އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ސައޫދީ އާއި ގަލްފުގެ ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެ ގައުމުތަކުގެ ދެމެދުގައި ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ވެސް މި ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލައިފަ އެވެ.

ކޮރޯނަވައިރަސްގެ ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ މިޑްލްސް އީސްޓް ކޮރޯނާވައިރަސް (މާސް) 2018 ވަނަ އަހަރު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ފެތުރިފައިވެ އެވެ. އެފަހަރު ވެސް ސައޫދީން ވަނީ ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް މީހުން އެތެރެވުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް މީހުން ގެނައުން ހުއްޓައެއް ނުލަ އެވެ.

12 ކޮމެންޓް, 16 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 44%
icon sad icon sad 50%
icon angry icon angry 6%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މަކީ

27 February 2020

ވާނުވާ އެއް ނޭގުނު. ހަބަރުގަ އޮތީ ފުރަނީއޭ. ރަސްމީ ގޮތުން ނާންގައޭ. އެކަމަކު ރަސްމީ ޓުވިޓަރުގަ އެބައޮތް މަނާ ކުރި ވާހަކަ. ދެން ކޮމެންޓު ތަކުގައި އެހެރީ ނަވާ މީހުންނަށްވެސް ނުފުރުނޭ. ނޭނގުނު ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް މި ވާގޮތެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ެވާނުވާ

27 February 2020

ނަވާ މީހުނަށް މިއަދު ފުރޭ ގޮތްވި. އެކަމު ދެން އިތުރު ބަޔަކަށް މީގެ ފަހުން ހިޔެއްނުވޭ ފުރޭނެހެނެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ހާސަރު

27 February 2020

އުމްރާއަށް ގޮސްފަ އަންނަމީހުން ކަރަންޓީން ކުރުން ވަރަށް މުހިއްމު ސަބަބަކީ އިންޑޮނޭޝިޔާގެ އެތައްބައެއް އުމްރާއަށްދޭ މިހާތަނަށް މިވައިރަސްގެ ކަންތަކުގާ އިންޑޮނޭޝިޔާއިން އަމަލު ކުރަނީ ވަރަށް އެހެންކަހަލަ ގޮތަކަށް ! އިންޑޮނޭޝިއާގައި މިކަމެއްނެތޭ ކިޔައެއްކަމަކު އިންޑޮނޭޝިޔާގައި ޗުއްޓީހޭދަކޮށްަ ޖަޕާނަށް ދިޔަ މީހަކު މިހާރު އެއުޅެނީ ބަލިވެގެން! އެހެންވީމަ އެތާގައި ވައިރަސް އެބައުޅޭތާ! ރައްކާވެތިބެން އެބަޖެހޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ތުއްތުނާ

27 February 2020

އެތަކެއް ބަޔެއްގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެއް...ކަރަންޓީގެ އުސޫލަކީ މީގެ 1400 އަހަރު ކުރިން އިސްލާމްދީން ގެނެސްދީފައިވާ އުސޫލެއް .. ކީރިތި ރަސޫލާ ހަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ؛ ..'ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބިމެއްގައި ޠާޢޫން ފެތުރިފައިވާ ކަމުގެ ހަބަރު ލިބިއްޖެނަމަ، ފަހެ އެ ބިމަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ނުފައިބާހުށި ކަމެވެ! އަދި އެކަން ފާވެފައިވަނީ ތިޔަބައިމީހުން ދިރިއުޅޭ ބިމަށް ކަމުގައި ވާނަމަ، އެއިން ފިލުމަށްޓަކައި ތިޔަބައިމީހުން އެ ބިމުން ނުނިކުންނާށެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އައިނިންޔަ ފަރުލު

27 February 2020

ތިޔަ ގުރޫޕޮންވެސް އަންގަތްޕޯ މިއަދު ފުރުން ކެންސަލް ވި ކަމަށް. އަޅޭ ރަނގަޅަށް މަޢުލޯމާތު ސާފުކޮއްލަބަ. ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ ރަށްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށްވެސް މިކަން ހުއްޓުވަން. މިދުވަސްވަރު އުމުރާޔަށް ދިޔުން ސޭފެއްނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

ާއަލީބޯއީ

28 February 2020

ތި ބޭފުޅާގެ މީޙަކު ނުަދަނީ ދޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ބުރޭ

27 February 2020

މިއަދުވެސް ނުފުރުން ބުއްދިވެރި.... އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދި މިައަހަރު ފަހުން ދެވިދާނެ ދެއްތޯ!

The name is already taken The name is available. Register?

އިހޫ

27 February 2020

ހުރަހެއް އޮތީމައެއް ނޫނޭ ނުދާންވީ.. ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމެއް މުޅި ދުނިޔޭގަ މައިތިރި ނުކުރެވި ފެތުރޭތީ. ދަތުރުގައި ތިއިން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މިބައްޔާއި ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްލެއް ބޮޑުކަމުން. އަދި އެނބުރި އަންނައިރު އާއިލާއާއި އަވަށްޓެރިންނާއި މުޅި ގައުމަށްވެސް މިބަލި ގެނެވިދާނެ ކަމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު އިންތިހާއަށް ބޮޑު ކަމުން. މި ވަގުތަށް އުމްރާ އަޅުކަން ފަސްކުރުން އެންމެ ރަގަޅީ!

The name is already taken The name is available. Register?

ގުރުޑުފިޔަ

27 February 2020

މީ ކޮންތާކުން ނުކުތް މީޑިޔާ އޮފިސަރެއް؟ އެމީހުންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރީން އެޔޮތީ ބަޔާން ނެރެފަ. ދެން ވަކި ވަކިން ނުޖެހޭ ދޯ ކޮންމެ ގައުމެއްގެ މިނިސްޓަރީއަށް ގުޅާފަ ބުނާކަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢާލިސް

27 February 2020

އެކަމަކު މިދަތުރު ކުރުން މިވަގުތު ބުއްދިވެރިއެއްނޫން. މިވެރިން ރާއްޖެއައުމުން ކަރަންޓީނު ކުރަންޖެހޭނެ!

The name is already taken The name is available. Register?

ޝައިޚް.

27 February 2020

ދެން ބުނަންވީނު މިވެސް ދީނާ ދެކޮޅަށް ރައީސް ނަޝީދު ރާވައިގެން ކުރުވާ ކަމެކޭ،

The name is already taken The name is available. Register?

ޢެހެންތަ ހީވަނީ

27 February 2020

މިއަދ ނުފުރާ .1 ޖަހާއިރު ފުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފަ ކެންސަލްވީ .

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!