ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ވަރުގަދަ އާލާތްތަކެއް ގެނެސްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ތަންތަން ވަންނަން ބޭނުންކުރާ ޒަމާނީ އާލާތްތަކެއް ފުލުހުން މިއަދު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.


މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ބައެއް ގެތައް މިހާރު ހަދާފައި ހުންނަނީ ދަގަނޑު ގޭޓްތައް ލައި ސެކިއުރިޓީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށެވެ. ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަނީ ދަގަނޑު ގޭޓްތަކުންނެވެ. އެއީ ފުލުހުން އެ ތަންތަން ރެއިޑް ކުރާއިރު ވެސް ފަސޭހައިން ނުވަދެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށެވެ. ދޮރުތައް ވައްޓާލާފައި ވަންނަން ހޭދަވާ ވަގުތަކީ މަސްތުވާތަކެތި ފޮރުވަން ލިބޭ ފުރުސަތަކަށް އޮންނަނީ ވެފަ އެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބޭނުންކުރަން ފެށި އާލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދޮރު ހުޅުވުމަށާއި ދޮރު ވައްޓާލުމަށް ބޭނުންކުރާ ހައިިޑްރޯލިކް އިކްއިޕްމެންޓަކާއި ފާރުފަދަ ތަންތަން ތޮރުފަން ބޭނުންކުރާ ޒަމާނީ އިކްއިޕްމެންޓްތައް ހިމެނެ އެވެ.

"މިއީ އެންމެ ޒަމާނީ އިކްއިޕްމެންޓް، ދެން ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ތަންތަނަށް ވަންނަން ނަގާނީ މަދު ސިކުންތު ކޮޅެއް،" ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ހާއްސަކޮށް ފުލުހުން ގެނައި އާލާތްތައް-- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

އެތަކެތި ހަވާލުކުރި ހަފްލާގެ ފޮޓޯތަކާއެކު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނާ މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވީ މިހާރު އުނދަގޫކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ފުލުހުންނަށް އާ ތަކެއްޗާއެކު ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ހަމީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓް---

ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ގެތަކުގައި އެތަކެތި ވިއްކުމާއި ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ދެ އެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ މަރުކަޒުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ފަސް ގެއެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ގ. ޕެލިކަން، ގ. މެމަރީވިލާ، މއ. ބޯކެޔޮގަސްދޮށުގެ އަދި މ. އެވަރެސްޓްއާގެ އަދި މ. ލޮނުމިދިލިގެ އެވެ.

އެ ގެތަކުން ފުލުހުން ވަނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ތަކުރާރުކޮށް އެތައް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.