ކޮވިޑް-19: ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުން، ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރި އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާތީ، ދަށު ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ނެގުން މަޑުޖައްސާލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.


ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ވައިރަސް އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް ޖެހި އެތައް ބަޔަކު މިހާރު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަ ކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރިން އޮތީ އަންގައިފަ އެވެ.

ޖޭއެސްސީން މިއަދު ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ފެމިލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަން އެ ކޮމިޝަނުން ކުރި އިއުލާން ބާތިލްކޮށް ފަނޑިޔާރުން ނެގުން މަޑުޖައްސާލީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ، ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން، އަލަށް މުވަައްޒަފުން ނެގުން މަޑުޖައްސާލަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާތީ އާއި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ވެސް އެކަމުގެ އަސަރު ކުރަމުންދާތީ ކަމަށެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރާއިރު، ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކަށް ވެސް އިދާރީ ގޮތުން އެހީވާން އިތުރު މުވައްޒަފުން ނެގުމާއި ޝަރީއަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން އިތުރު ޚަރަދުތައް ކުރަން ޖެހޭ ކަން ވެސް އެ އިއުލާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެހެންވެ، މިވަގުތު ދަށު ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ނެގުން މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ފަނޑިޔާރުން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ އިއުލާނުގައިވެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ހުރި ހަ މީހަކު ރާއްޖެއިން ވެސް މިހާރު ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. އެހެންވެ، އެ މީހުންނާ ބައްދަލުވި މީހުން ހޯދައި އެ މީހުން ވެސް ކަރަންޓީންކޮށް، މިހާރު ދަނީ އެ ވައިރަސްއަށް ޓެސްޓް ކުރަމުންނެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ބައެއް ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް މީހުން އައުން ވެސް ވަގުތީ ގޮތުން ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ.