ކޮވިޑް-19: ރާއްޖޭގެ ބަލި މީހުންގެ އަދަދު ހަތަރަކަށް ތިރިވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން ޕޮޒިޓިވް ވި 13 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކަކު އަނެއްކާ ވެސް ރަނގަޅުވެ، އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ހަތަރަކަށް ދަށް ކުރެވިއްޖެ އެވެ.


ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން މިރޭ ބޭއްްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސްގައި އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒު ވިދާޅުވީ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ނުވަ މީހަކު ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށާއި އަނެއް ހަތަރު މީހުންނަށް އަދިވެސް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭން ބަލި ޖެހުނު 13 މީހުންގެ ތެރެއިން ބަލި ރަނގަޅު ވެއްޖެ ކަމަށް ކުރިން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ފަސް މީހުންނަކީ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ ތިން މުވައްޒަފަކާއި ބަތަލާ ރިސޯޓަށް އައި ދެ ޓޫރިސްޓެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ޗުއްޓީ އަށް އައިސް ހުއްޓާ، ބަލީގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނިފައި ވަނިކޮށް، ރާއްޖެ އިން ފުރައިގެން ދިޔަ އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓް މީހާ އަށް ފަރުވާ ދިން އެ ރިސޯޓުގެ ޑޮކްޓަރު ހިމެނެ އެވެ.

މިރޭގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ ރެސްޕިރޭޓަރީ މެޑިސިންގެ ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ ބަލި ޖެހުނު މީހަކު ރަނގަޅުވުމަކީ ބަލި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު ފަރުވާކުޑަކުރަންވީ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން މިހާރު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި އޮތް މިންވަރުގައި މިއޮތީ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން އަދި ސިއްހީ އެހެން ހިދުމަތްތެރިންގެ އިތުރުން އިރުޝާދަށް އަމަލުކުރި ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުރި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް

"ދެން އަމަލު ނުކުރާ މީހުން ވެސް އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ނަސޭހަތް އަޑު އަހާނެކަން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހަކު ބައްޔަށް އަލުން ނެގެޓިވް ވުުމުން (ބަލި ފަސޭހަވުމުން) މީހުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ އުޅޭ މިންވަރު އިތުރުވާ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެއްވޭ ކަމަށެވެ. އެ ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިހާރަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބަލި ރަނގަޅުވި މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރި ގޮތުގެ ތަފްސީލް ދެއްވަމުން ޑރ.މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އެ ބަލި ޖެހޭ މީހުންނަށް ދެމުން އަޖްނަނީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ބަލައިގެންފައިވާ ބޭސްތައް ކަަމަށެވެ. އެމީހުންނަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.