ޚަބަރު / ކޮވިޑް-19

ޔޫއޭއީގައި ދިވެއްސަކު ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މާލެ: މާޗް 3، 2020- މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާއި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) ގުޅިގެން މާލޭގެ ބިސްބުރު ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޑްރިލްގެ ތެރެއިން..---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

24 މާޗް 2020 - 22:05

57 comments
happy icon 89%

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބާރަށް ފެތުރޭ، ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން އަލަށް ޕޮޒިޓިވް ވި 50 މީހުންގެ ތެރޭގައި ދިވެއްސަކު ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

އެ ގައުމުގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއާ އެކު މި ސަރަހައްދުގެ އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ޔޫއޭއީގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާދީ ޚަލީޖް ޓައިމްސް އިން އެ ގައުމުގައި މިއަދު އަލަށް އިއުލާނު ކުރި، ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ 50 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މީގެ ކުރިން އެ ގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންނާ ކޮންޓެކްޓްވި މީހުންނާއި ބޭރު ގައުމުތަކުން އައި މީހުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ މީހާ ހިމެނެނީ އޭގެ ތެރެއިން ކޮން ބައެއްގެ ތެރޭގައި ކަމެއް ނުބުނެ އެވެ.

މިއަދު އިއުލާނު ކުރި މީހުންނާ އެކު ޔޫއޭއީގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 248 އަށް އަރައިފަ އެވެ. އެ ގައުމުގައި ވެސް ބަލި ޖެހުނު މީހުން ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ އިރު، ހަތަރު މީހަކު ރަނގަޅުވިކަން ވެސް މިއަދު އިއުލާނުކުރި އެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ 13 ކޭހެއް ރާއްޖޭން މިހައިތަނަށް ފެނުނަސް މިހައިތަނަށް ދިވެއްސަކު އެބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން ބުނީ އެކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަން މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަންގާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ އަދަދު މިއަދު ވަނީ 400،000 އަށް އަރައިފަ އެވެ. މި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދަކީ 17,507 އެވެ.

57 ކޮމެންޓް, 2733 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 90%
icon sad icon sad 10%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ބިގަރުބެ

25 March 2020

މިޚަބަރުގެ ލައިކްއަށް ބަލާލީމާ އިހުސާސްވަނީ ކޮރޯނާއިން ސަލާމަތްވުމަށް މިކުރާ މަސައްކަތް ނާކާމިޔާވުމަށް ކޮންމެވެސް ބޭނުމެއްގައި ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު ހިތުގެއަޑިން އެދޭކަން. ވަރަށް އަޖައިކަމެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮތަރު

25 March 2020

ދިވެހިންނަށް އަދި ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ނުފެތުރިގެންބަޔަކުމީހުންއެބައުޅޭ.. އެމީހުން ވީ ސީރިޔާއަށް ފޮނުވާލަން.

The name is already taken The name is available. Register?

123231

25 March 2020

ރއޖ ޓވ އިން ކޮން ޖަމެއްތަ ކުރަނީ، ދިވެހިންގެ އެއްބައެއް ވަންތަކަން އިތުރުކުރަން ހިއްވަރުދެނީތަ، ކުރާހާވެސް ކަމަކީ މީހުނަތް މަލާމާތް ކުރުމާ ފިތުނަ ފަސާދަ އެފެއްދުން، ދޮގުވާހަކަ ފެތުރުން

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީރާޖާ

25 March 2020

ދިވެއްސަކަށް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނުވާހަކަ ޚަބަރުގައި ލިޔެގެން މިޚަބަރު ކީ މީހުންގެ ތެރެއިން %91 މީހުން އެކަމާ ވީ އުފާ؟ މަ މިހިރީ ހަމަ ހައިރާންވެފައި. އުފާވެގެން އެބަޓަންއަށް ފިތި މީހުންގެ އިންސާނިއްޔަތު ކަމެއް ކުލުނެއް ލޯތްބެއް އޯގާތެރިކަމެއް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނެތް. ކަލޭމެންގެ އާއިލާގެ މީހެއްނަމަވެސް ހަމަ މިތަނުގައި އުފާވި ކަމަށްތަ ފިތާނީ؟ މި ފެނިފައި އަހަރެން ދިވެއްސަކަށް ވީތީ ލަދުގަތް ވަގުތުކޮށް މިއީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަޖިނަމޮޓޯ

25 March 2020

ބައެއް މީހުންގެ ހިތް އޮތްގޮތް ތިއިންވެސް ތިޔަ އިގެނީ. ލަދުވެތި ކަމެއް ހަގީގަތުގައިވެސް!

The name is already taken The name is available. Register?

ނީރާ

25 March 2020

"އިސް މާލު" ނަމުގަ ކޮމެންޓްކުރި ފަރާތަށް ބުނެލަން. ހަަސަދަވެރިވެގެން ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދަމުން އެދަނީ ޗެނަލް 13 އިންނޭ. ހަޖަމްވިޔަސް ނުވިޔަސް ޗެނަލް 13 ބަންދުކުރެވޭތޯ އިސް މާލު ވެސް އުޅެމާ ހިނގާށޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަމް

25 March 2020

ދެން ކީއްކުރަން މި ދަނޑިވަޅުގަ ރާއްޖޭން ބޭރުގަ އުޅޭ މީހުންގެނެސް ކޮންމެ މީހަކަށް 5000 ދުވާލަކަށް ހޭދަ ކުރާކަށް. މިއީ ތަރައްޤީ މުއްސަނދި ޤައުމުތައްވެސް ކުރާ ކަމެއް ނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްް

25 March 2020

ކިތަންމެ ލޮކެއް ރައްޔިތުންގެ އެޅުވިއަސް ސަރުކާރުހުޅުވައިދެއްވާ

The name is already taken The name is available. Register?

ކިރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ

25 March 2020

ޗޮމެންޓުތަކުގަ މުޅިންވެސް އެ އަހާއަށް ޝިފާއެއް ދެއްވާތޯ ދަންނަވާފަހުރީ. ކިހިނެއްތަ އިނގެނީ އަހެއްކަމެއް. އުހުތަކަށްވެސް ވެދާނެދޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިބުރާހިމު

25 March 2020

ޗޮމެންޓު އެއްނޫން ކޮމެންޓު.... ތާނައިން ލިޔަންކިޔަން ނޭގުނަސް ކޮމެންޓު ކުރެވޭތޯބަލާތި. ބޯހަލާކު

The name is already taken The name is available. Register?

ފާމްދޭރި

25 March 2020

އިސްލާމްދީނުގެ ކަންކަމަށްވުރެ ޑިމޮކްރަސީ ގެއްލިދާނެތީ ސަރުކާރުންވެސް ގަންނަބިރު ބޮޑުހެންހީވަނީ. އެއީ ހުކުރު، ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދުނުކުރެވިފަ ތިބޭއިރުވެސް ދޮގު ޚަބަރުފަތުރާ ޗެނެލްތަކާ މީހުން ބަންދުކުރާކާށްނޫޅެ. އެހެންނޫނީ ތިޔަ 13 ޗެނެލް ހުންނަންވާނީ މިހާރު ބަންދުކުރެވިފަ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަމހުސްތަހޫހޫ

25 March 2020

މ މީގަ ދެރަކަ މަކީ މިއޮއް ބިރުވެރި ހާލަތުގަވެސް ބޭރު ގައު މުތަކަށް ދާ ދިވެހިންނާ އެބުރި އައްނަ މީހުން އެކަން ކުރުން ހުއްޓާ ނުލާކަން، ކަ މެއްވީ މަ ތެޅިގަތަސް ކަންކަން ހައްލުނުވޭ، އަ މިއްލައެދުން ބޮޑު ނުކޮއްވޭތޯ ބަލަންވީ، ތި މާގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުންނަން ނުރައްކާވާހާލަތަށް ނުދާންވީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޭއުދުހިފަނިސް

25 March 2020

ފަތުރުވެރިން އުދުހިފަ ބޭނުންއިރަކު އާދެވެޔޭ. ދިވެއްސެއްވީމަތަ. ޢެވެދާނު އެތަނުގަ އުޅޭ މީހަކައްވެސް.އަމިއްލަ އެދުން ނެތީ ކާކުގެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!