ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 61 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އުމުރުން 61 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


އުމުރުން 18 އަހަރު ނުވާ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އިއްޔެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. މި މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު، އެ މީހާ ހައްޔަރު ކުރީ އިއްޔެ ކަމަށާއި އަދި ފުލުހުން އަންނަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި، އެ ކުއްޖާގެ ވަނަވަރު އެނގިދާނެ ފަދަ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުލުހުންނެއް އާންމެއް ނުކުރެ އެވެ.

"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ދެކުނުގެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަގާމު އަދާކުރަމުން އައި މީހެކެވެ. މީގެ ކުރިން އޭނާ އަށް މިފަދަ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު ކުރި ކަން ނޭނގޭ ކަމަށް އެ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި، ދެ އަހަރު ނުވާ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް އެ ކުއްޖާގެ ކާފަ އާއި މުނިކާފަ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ މައްސަލައެއް މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އާންމުވުމަށް ފަހު، މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބުނެވެ. ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލަން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކޭސްވޯކަރުން ނެތް ކަމާއި އެހެން ކަމުން މި ފަދަ މައްސަލަތައް ދޭން ޖެހޭ ސަމާލުކަން ނުދެވޭ ކަން ވެސް ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ. މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިނގާ މިފަދަ މައްސަލަތައް ބަލަން ތިބީ އެންމެ 75 ކޭސްވޯކަރުންނެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ސާބިތު ކުރުމުގައި، ކުރިއަށް ވުރެ ފަސޭހަ ގޮތެއް ވެސް ހައި ކޯޓުން ވަނީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ. މި ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ކުށް ސާބިތުކުރަން ބޭނުންކުރެވޭނެ އެންމެ އަސާސީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ކުއްޖާގެ ހެކި ބަސް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެކި ފަރާތްތަކާ އެކު ކުޑަކުއްޖާ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ ތަފާތު ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައެއް މީގެ ކުރިންނެއް ނުބެލެވެ އެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެކަނި ވެސް ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ 121 މައްސަލައެއް އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާފައި ވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 48 އަކީ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލަ އެވެ.