ރިސޯޓުން މުވައްޒަފުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި ލުއިތަކެއް ދީފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގައި، ރިސޯޓްތަކުން މުވައްޒަފުން ފޭބުމާއި ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި ލުއިތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް، ކުރީގެ އެންގުމަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.


ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކުރަން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓުން ރަށްރަށަށް އެރުވުމާއި ރިސޯޓްތަކާއި ރަށްރަށާ ދެމެދު ދަތުރު ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ރިސޯޓްތަކުން އެހެން ރަށްރަށަށް ދެވޭނީ އެންމެ ފަހު ޓޫރިސްޓު ފުރާތާ 14 ދުވަސް ހަމަވުމުންނެވެ. އެކަމަކު ޓޫރިސްޓުން އެއާޕޯޓަށް ފުރުވުމަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ މުވައްޒަފުންނަށް އޮވެ އެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ރޭ އާންމުކުރި އެންގުމުގައިވާ ގޮތުން ޓޫރިސްޓުން ރިސޯޓުގައި ތިއްބަސް، ރިސޯޓުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި 14 ދުވަސް ވަންދެން ކަރަންޓީންގައި ހޭދަކުރުމަށް ފަހު މުވައްޒަފުންނަށް އެހެން ރަށަކަށް ދެވިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ހާލަތުގެ ރިސޯޓުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ފަހު ނަތީޖާ ލިބުމުން ކަމަށް އެ އެންގުމުގައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެންމެ ފަހު ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓަށް ދިޔަތާ 14 ދުވަސް ހަމަވުމަށް ފަހު އެ މުއްދަތުގައި އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހެއް ނުވަތަ ޝައްކު ކުރެވޭ މީހަކު ރިސޯޓުގައި ނެތް ނަމަ، މުވައްޒަފުންނަށް އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އެ އެންގުމުގައިވެ އެވެ. އަދި ކުރިން ވެސް އޮތް ގޮތަށް، ފަހު ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުން ފޭބިތާ 14 ދުވަސް ހަމަވުމުން ވެސް އެހެން ތަންތަނަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ މުވަައްޒަފުންނަށް އޮންނާނެ ކަމަށް އެ އެންގުމުގައިވެ އެވެ.

އެކަމަކު، އެންގުމުގައިވާ ގޮތުން، މުވައްޒަފުންނަށް ރިސޯޓުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ އެޗްޕީއޭ އަށް އެކަން ހުށަހަޅައި، ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.

ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ފޭބުމުގައި ލުއިތަކެއް ދިންއިރު، އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް ޓޫރިސްޓުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ވެސް ދާދިފަހުން އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ދީފަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ހުރި 18 މީހަކު ރާއްޖެއިން ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 13 މީހަކު މިހާރު ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ.