ތިބެނީ އަށެއް ނުޖަހައިގެން! ޖެހުމާ ހަމަ ނުކުތުމާ!

"މި ގޭގައި ބައެއް މީހުން ތިބެނީ އަށެއް ނުޖަހައިގެން. ހަމަ ޖެހީ އެ ނުކުތީ! ހީވާ ކަހަލަ އަށެއްގެ ފަހުން އެ ވައިރަސް ނާރައޭ،" ގަލޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނަކު، އޭނާގެ ގޭގެ އެހެން މީހުންގެ އަމަލްތައް ހުރި ގޮތް ކިޔައިދިނެވެ.


އެކަމަކު އެއީ އެގޭގެ އެކަނި ހާލެއް ނޫނެވެ. ވަރަށް ގިނަ ގޭގޭގެ މީހުންގެ އަމަލްތައް ފެންނަނީ އެކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުނުނަ ނުދޭން މާލެ ސަރަހައްދުގައި، މި މަހު 2 އިން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަވީރު 5 އިން ރޭގަނޑު 8 އަށް ކާފިއު ހިންގާއިރު އެތައް ބަޔަކު ތިބެނީ އަށެއް ނުޖަހައިގެންނެވެ. ކާފިއު ގަޑީގެ ކުރިންނާއި ކާފިއު ނިމުމާ އެކު އެތައް ބަޔަކު ބުރު ޖަހަން ނުކުމެ އެވެ.

"ހީވަނީ ހިނި ހޮރަކުން ހިނިތަކެއް ނުކުންނަހެން،" އާންމު ބައެއް މީހުންގެ އަމަލްތައް ހުރި ގޮތް ސިފަކުރަމުން މީހަކު ބުނެލި އެވެ.

ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް މީހަކު ކުރި ޓްވީޓެއް

އެކަން އެގޮތަށް ސިފަކުރެވޭހާ މިންވަރަށް މަގުތައް އެބަ ތޮއްޖެހެ އެވެ. އަށެއް ޖެހުމާ އެކު ސައިކަލްތަކުގައި އަދި ގްރޫޕް ވެސް ހަދައިގެން މަގުތަކަށް ނުކުމެ އެވެ. ފިހާރަތަކާއި ކާއެއްޗެހި ވިއްކާ ތަންތަން ކައިރިއަށް އެއްވެ އެވެ. ތިން މީހުންނަށް ވުރެ ގިނައިން ގްރޫޕް ހަދައިގެން އުޅުން މަނާކުރިޔަސް، ބައެއް ހިސާބުތަކުން ފެންނަނީ އެ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ.

"ބައެއް ދިވެހިންނަށް ހީވާ ކަހަލަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ހަމަ ބިމަށް ފައިބަނީ ހަވީރު 5 އިން ރޭގަނޑު 8 އާ ދޭތެރެއޭ. އެހެން ގަޑިގަޑީގައި ވައިރަސް ނޫޅޭނެއޭ. ކާފިއު ގަޑި ނޫން ގަޑިގަޑީގައި މާލޭގެ މަގުމަތި ހީވަނީ މަގުމަތީ ބާޒާރުހެން،" ކާރޫބާރޫ ބޮޑު ވީޑިއޯއަކާ އެކު މީހަކު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ލިއުނެވެ.

ކާފިއުގެ ފަހުން ބޭރަށް ނުނިކުތުމަށް ގޮވާލާ މީހަކު ކުރި ޓްވީޓެއް--

ރޭގަނޑު 8 ގެ ފަހުން ޓޭކްއަވޭއަށް ކެއުން ތައްޔާރުކޮށްދޭ ބައެއް ތަންތަނުގައި ދިގު ކިޔޫތަކެއް އޮވެ އެވެ. އެތަންތަނުން އެއްޗެހި ގަނެގެން ގެއަށް ދަނީކީ ވެސް ނޫނެވެ. އެތަންތަނާ ކިއިރީގައި ތިބެގެން ކައިބޮއެ މަޖާ ކުރާ ގުރޫޕުތައް އުޅެ އެވެ. އަދި ފިނިބުރަށް ދުއްވާ މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

މާލޭގެ މަގެއްގެ ހާލަތު

ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އިރުޝާދުތައް ބައެއް މީހުން އަޑުނޭހުމަކީ މި ވަގުތު އޮތް ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑރ. މޫސާ މުރާދު ވިދާޅުވީ ކާފިއުގެ ވަގުތުގައި ގޭގައި ތިބެންވީ އެއީ މަޖުބޫރެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން ނޫން ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެއީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ވެސް ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު ބައެއް މީހުންގެ އަމަލްތައް ސިފަކުރައްވަމުން ޑރ. މުރާދު ވިދާޅުވީ އެމީހުން ގޭގައި ތިބެނީ "މަޖުބޫރުވެގެންނޭ" ހީކުރެއްވޭ ހިސާބަށް ކަންކަން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އެއީއެއް ނޫން މިކަމުގެ ބޭނުމަކީ. މިކަމުގެ ބޭނުމަކީ، މިއީ އަަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ވެސް ހަމަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އެޅޭ ފިޔަވަޅެއް،" ޑރ. މުރާދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ވީމާ އެކަންތައް އެގޮތުގައި ބަލައިގަނެ، ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިކިޔާ ދުރުމިން، އެކަކު އަނެކަކާ ދުރުމިން ބެހެއްޓޭ ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންތައްތައް ނުވަތަ އަމަލުތައް ބެހެއްޓުން. އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް."

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކާފިއުގެ ވަގުތު ތިން ގަޑިއިރަށް އޮތުމަކީ ވެސް ނަސީބެކެވެ. ނަމަވެސް ކަންތައް ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެއަށް ވުރެ ގިނަ އިރަށް ވެސް ކާފިއު ދެމިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކާފިއު ވަގުތު ބޭރުގައި އުޅުނު 150 މީހަކަށް އިއްޔެ ފުލުހުން ނަސޭހަތް ދިނެވެ.

ކާފިއު ވަގުތު ނުކުމެ އުޅޭ މީހުން 1،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވެ އެވެ.