ޚަބަރު / ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި: ޕޮލިސް/ އެމްއެންޑީއެފް

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު (ކ) އަދި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް ޝަމާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ މި ނާޒުކު ވަގުތުގެ ފައިދާ ނަގަން ބައެއް މީހުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެފަދަ ފުރުސަތެއް ނުދީ، ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރަން ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވީ މި ހާލަތުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގައިގެން ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިދިޔަ ދެ މަހެއްގާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ވެސް އެ ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް ސީދާ ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކަލެއް ރާއްޖެ އަށް އޮތް ކަމަކަށް ދެންނެވޭކަށް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް، މި ދަނޑިވަޅުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގައި، ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި އެކި ނެޓްވޯކުތައް ގުޅިގެން ކުށްތައް ހިންގަމުންދާތީ އެކަމާ މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ރާއްޖޭގައި އެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނެކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/ މިހާރު

"އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ވަރަށް ސާބިތުކަމާއެކު، ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން،" ހަމީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންނަނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންނާ ކުރިމަތިލައި އެ ފިކުރު ނައްތާލަން ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެ ދައުރު އަދާކުރަމުން އަންނައިރު، ސަލާމަތީ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް ބަލިކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހީކުރެވުނަސް އެކަން އެހެން ނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ސީޕީ ވަނީ ދެއްވައިފަ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލީގޮތުން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ މި ދުވަސްވަރު، އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ އަތުލުމުގެ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ފާއިތުވި 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކި ނަން ނަމުގައި މީހުންނަށް ގުޅައި ފައިސާ ހޯދަމުން ދިޔަ 35 ސިމް ކާޑެއް މާފުށީ ޖަލުން ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ޖަލުގައި މީގެ ކުރިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި، އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 150 ސިމް އަތުލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ވަރަށް ސާބިތުކަމާއެކު، ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން،" ހަމީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ހުރިހާ ފިޔަވަޅަކީ ވެސް ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކެއް. މި ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދޭން ބޭނުންވާ ޔަގީންކަމަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް ހަގީގަތުގައި މި ހުރީ ކޮވިޑް-19 އަށް މި ލެވޭ އެފޮޓްގައި، މާލޭގައި ވެސް އަތޮޅުތެރޭގައި ވެސް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި، އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި އަދި އެހެން ވިއަސް އަޅުގަނޑުމެން ދެން ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ރިޑައިރެކްޓް ކުރާނަން އިތުރު އެފަޓާ އެކީގައި. ދެ މުއައްސަސާ ގުޅިގެން، ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްކޮށް ގައުމު ރައްކާތެރިކަން ދަމަހައްޓަން އެއީ ދޭން ބޭނުންވާ އެންމެ ބޮޑު ޔަގީންކަމަކީ،" ސީޕީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ނިކަމެތިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެއްވެސް ގޮތަކުން ނާޖައިޒް ފައިދާ ނަގަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. މިހާރު ވެސް، ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އދ. މަހިބަދޫ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް ލޯންޗުތަކެއްގައި ރޭ އަލިފާން ރޯވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވީ، އެއީ ބަޔަކު ގަސްދުގައި ކުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ މިކަހަލަ ވަގުތެއްގައި ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ނަގައިގެން ގައުމީ ސަލާމަތަށް ގެއްލުންވާ ކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށައި އެފަދަ ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

11 ކޮމެންޓް, 17 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 88%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 12%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ބަރާބަރު

16 April 2020

މިދަނޑިވަޅުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގަ ހިއްޕަވާ މިރާއްޖޭގަ ވަކި ހިއްޕާލާފައިވާ އަނެއް ދެވައިރަސް ވެސް މުލުން ލުހެ ލައްވާ. މިދެންނެވީ ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނަޅައިފާވާ ޓެރަރިސްޓް "ސެލް" ތަކާއި އިސްލާމް ދީނަށް ފާޅުގައ ހަޖޫޖަހާ އަދި އެހެނިހެން ދީން ރާއްޖޭގަ ފަތުރަން މަސައްކަތް ކުރާފަރާތް ތަކުގެ ވާހަކަ. ގައުމަށްޓަކައި އަދި ގައުމީ ސަލާމަތަށްޓަކައި މިކަންތަށް ކޮށް ދެއްވާ!

The name is already taken The name is available. Register?

ދަރުބާރު

16 April 2020

ނަތީޖާނެރެފަ ފޮނިކަނޑާބަލަ.މަގުމަތީގައި ބޮމުން ބަހަމުންދާ ޕާޓޭސް ނުހުއްޓުވިގެން ތި އުޅެނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފެނުކައްކާބޮލި

16 April 2020

މި މާލޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކަމުން ބޮމުން މިދަނީ އެއްވެސް ބިރެއް ޖެހިލުމެއް ސިހުމެއް ނެތި. ނުވިތާކަށް ބައެއް ގޭގައި މަސްތުވާކެފޭ ހަދައިގެން މަސްތުވާތަކެތި ކައިބޮއި އެހަދަނީ ފޮރުވުމެއް ނެތި. މިއިން ތަނެއް ބަޔަކު ހޯދަން އުޅެފިނަމަ ހޯދާކަށް އުނދަގުލެއް ނުވާނެ. އެތަނެއްގެ ވަށައިގެން ހަޑިގިއްލާ ޒުވާނުން ކޯޅިކޯޅިއަށް ތިބުމާއި، އެތަނަކަށް ވަދެނިކުންނަ ތަން ފެންނާނެ. ތިޔަ ވިދާޅުވާ ފުރުޞަތަކީ ކޮބައިބާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

77777

16 April 2020

ފުރުސަތު ނުދޭނަމޭ އެ ބުނަނީ ކިހިނެއްބާ. ފުރުސަތު ދިނަސް ނުދިނަސް އެބަޔަކު ކުރާ ކަމެއް އެބަ ކުރޭނު.

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުރެން

16 April 2020

ކްރެޑިޓް ކާޑު ދޮވެލާފަ އިނީ ދެންމެ...

The name is already taken The name is available. Register?

ބަބުރުލް ސަލީމް

16 April 2020

ވެމްކޯއިންވެސް ބުނި ތިހެން.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ12

16 April 2020

މާލޭގައި 1000 އަކަފޫޓު ހަމަނުވާ ގޯތިތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ މީހުންނަށް ހިލޭ ގޯތި ނުވަތަ ފްލެޓް ދިނުމައް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން.

The name is already taken The name is available. Register?

އުދުހޭ މޮހޮދޭ

16 April 2020

ތިކަން ކުރަން މާލަސް ވެއްޖެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޑރފަލަޑޭ

16 April 2020

ކޮރޯނާ ހައްޔަރު ކުރަންތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ނީރާ

16 April 2020

މި ދަނޑިވަޅުގައި ކޮވިޑް 19 އާއި އެއްވަރަށް ޗެނަލް 13 އަކީވެސް މި ޤައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން

The name is already taken The name is available. Register?

އުދުހޭ މޮހޮދޭ

16 April 2020

އެޗެނެލެއް ބަންދު ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. ސިގުނަލް ނުލިބޭ ގޮތައް ހަދާ، އެހެން ނޫނީ ޖަމްބެ ރުޅިގަދަ ވެދާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454