ޔުކްރެއިނުގައި ތިބި 32 ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ އަންނަނީ

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ އަދަދު ކިތަންމެ މަދަސް އެ ބޭފުޅުންނަކީ ވަރަށް ހުޝިޔާރު ބޭފުޅުންކޮޅެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހު ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މާލެ ލޮކް ޑައުން ކުރި ފަހުން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ރައްޔިތުންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި މިހާރު ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ހިތޯބުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ސިޔާސަތަކީ، ކިތަންމެ ބޮޑު ގުރުބާނީއެއް ވެގެންވިޔަސް، ރައްޔިތުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުން ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަކީ މާ ގިނަ ބައެއް ނޫން. ނަމަވެސް އެއީ ކަމުގެ އިލްމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ތިއްބެވި، އަދި ގައުމީ ރޫޙުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ވަރަށް ހުޝިޔާރު ބޭފުޅުންކޮޅެއް،" އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް، ސިއްހީ މާހިރުންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާ އެކު، ސަރުކާރުން އަންނަނީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.