އައްޑޫ ލޮކްޑައުން އުވާލައިފި

އައްޑޫން ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވް ވި މީހާ ނެގެޓްވުމާ ގުޅިގެން އައްޑޫގައި އިއުލާންކުރި 14 ދުވަހުގެ ލޮކްޑައުން 24 ގަޑިއެއްހާ އިރު ފަހުން އުވާލައިފި އެވެ.


އައްޑޫން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފައި ވަނީ އެ މީހާ ހިތުގެ މައްސަލައެއްގައި އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު، އިތުރު ފަރުވާ އަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު މާލެ ގެންގޮސް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ޓެސްޓްކުރި އިރު ނަތީޖާ ޕޮޒިޓިވް ކަމަށް ދެއްކުމާ ގުޅިގެން އިއްޔެ ހެނދުނު އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ނެގެޓިވްކަން އިއުލާންކުރީ ރޭ ދަންވަރު އެވެ.

އެ ކޭހާ ގުޅިގެން އައްޑޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮތް ކަމަށް 14 ދުވަހުގެ ލޮކްޑައުންއެއް އިއުލާންކުރީ އިއްޔެ މެންދުރު ފަހު އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނިގޮތުގައި އައްޑޫގެ ލޮކްޑައުން އުވައިލީ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު އިތުރަށް ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތުމުންނެވެ. އަދި ކަރަންޓީނާ އެކު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް މިއަދުން ފެށިގެން އުވައިލީ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދިމާކޮށް އައްޑޫގައި ކުރިން ވެސް ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެއް އަވަށުން އަނެއް އަވަހަށް ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި ދަތުރުކުރުމާއި ފިނިބުރު ޖެހުމާއި ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދުކޮށް، ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމާއި މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި ޕާކްތަކާއި އާންމު އެހެނިހެން މައިޒާންތައް ބަންދުކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

ލޮކްޑައުން އުވައިލި ނަމަވެސް ފިޔަވަޅުތަކަށް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.