އައްޑޫ ކޭސް ނެގެޓިވްކަން ޔަގީން ކުރިން: އެޗްޕީއޭ

އައްޑޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް ފުރަތަމަ ޓެސްޓުން ދެއްކި މީހާ އެ ބައްޔަށް ނެގެޓިވްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަށަަވަރު ކޮށްފައި ވާނެކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.


ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި މިރޭ ބޭއްވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްްރާހީމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ބަލި ބައްޔަށް ޓެސްޓް ކުރުުމުގެ ތެރޭގަައި ސައްހަ ނޫން ނަތީޖާ ލިބުމަކީ މަދުން ނަމަވެސް ހިނގާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު ދެވަނަ ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާއަކީ ސައްހަ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ. ސައްހަ ނޫން ނަތީޖާ ލިބުން ފަދަ ކަންތައްތައް ވިޔަ ނުދިނުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭނެ ކަމަކީ އިތުރަށް ފަރުވާތެރިވުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ހަގީގަތުގައި އިޝޫއަކަށް ވާނީ ދެވަނަ އަށް ކުރެވޭ ޓެސްޓުން ނެގެޓިވްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިހާ ވަރަކަަށް ކަށަަވަރުތޯ. އެހެންވީމާ އޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބުނެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކަށަވަރޭ ދެވަނަ ސާމްޕަލް ނެގެޓިވްކަން. ފުރަތަމަ ސާމްޕަލްގައި ފޯލްސް ޕޮޒިޓިވްއެއް ދެއްކުން އެއީ ހަމަ މަދުން ނަމަވެސް ހިނގައިފާނެ ކަމެއް،" އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އައްޑޫއިން އިއްޔެ މާލެ ގެނައި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވިކަމަށް ދެއްކުމުން އައްޑޫ 14 ދުވަހަަށް ލޮކްޑައުން ކުރަން ވެސް އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމި އެވެ. އެކަމަކު އެ މީހާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ޓެސްޓްކުރި އިރު އެ ބައްޔަށް ނެގެޓިވް ވުމުން ލޮޮކްޑައުން މިއަދު ވަނީ އުވާލައިފަ އެވެ.

ފޯލްސް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ ކޭހެއް މީގެ ކުރިން ވެސް ފެނުނެވެ.

އެގޮތަށް ނަތީޖާ ލިބިދާނެ ސަބަބުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް ކަންތައް ވަނީ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ސާމްޕަލްތައް ގެންގުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ލެބޯޓްރީ ތެރޭން ކްރޮސް ކޮންޓެމިނޭޝަން ވުން ފަަދަ ސަބަބުތަކާ ހެދި ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއީ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޓެސްޓެއް ހެދުމުގައި ވެސް މަދުން ނަމަވެސް ހިނގާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"އެހެންވީމާ އެކަހަލަ ކިތަންމެ ކުޑަ ޗާންސަކަށް ވިޔަސް، އެފަދަ ގޮތަކުން ފޯލްސް ޕޮޒިޓިވް އައުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނީ. ދެން ހަމަ ކުރިން ވެސް ދެންނެވިހެން ފޯލްސްް ޕޮޒިޓިވް އައުމަކީ ލެބް ޓެސްޓިންގައި ހިނގައިފާނެ ކަމެއް،" އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.