ކޮވިޑް-19: މި ހާލަތުގައި އެއްބާރުލުން ދޭތީ އާއިލާތަަކަށް ސެލިއުޓް ކުރަން: އައިޝާ

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލީގެ މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުމަށާއި އެ ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އިސްސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރަކީ އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ދޭ އެއްބާރުލުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ އެ އާއިލާތަކަށް މިއަދު ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި އެވެ.


ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ އާއިލާތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަަބާގައި ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ގައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތުގައި، އެ އާއިލާތަކުން ވަމުން އަންނަ ގުރުބާނީގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ މި އުނދަގޫ ހާލަތުން އަރައިގަނެވި، އާއިލާތަކަށް އަލުން އުފާވެރިކަމާ އެކު، އުޅެވޭނެ ދުވަސްތަކެއް ފެނުން ކަމަށެވެ.

"...މި އުނދަގޫ ހާލަތުން އަރައިގަނެވި، އެ ހުރިހާ އާއިލާތަކަށް އަލުން އުފާވެރިކަމާ އެކު، އުޅެވޭނެ ދުވަސްތަކެއް ފެނުން. އެހެން ކަމުން މި ހާލަތާ ގުޅިގެން އާއިލާ އާއި ދުރުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް، އެ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާ އިން ލިބެމުން އަންނަ އެއްބާރުލުމަށް އެ އާއިލާތަކަށް ސެލިއުޓްކުރާ ހާލު އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރު އަދާކުރަން،" އައިޝާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އާއިލާތަކުން ވަަމުން އަންނަ ގުރުބާނީތަަކާ ބެހޭ ގޮތުން، މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ހާލަތުގެ ނާޒުކު ކަމާއެކު އާއިލާއާ އެކު ގޭގައި މަޑުކުރަން ޖެހިފައި އޮތް ނަމަވެސް އެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައި ނެތް ގިނަ އާއިލާތަކެއް ވެސް އެބަތިއްބެވެ.

"...މި އުނދަގޫ ހާލަތުން އަރައިގަނެވި، އެ ހުރިހާ އާއިލާތަކަށް އަލުން އުފާވެރިކަމާ އެކު، އުޅެވޭނެ ދުވަސްތަކެއް ފެނުން. އެހެން ކަމުން މި ހާލަތާ ގުޅިގެން އާއިލާ އާއި ދުރުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް، އެ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާ އިން ލިބެމުން އަންނަ އެއްބާރުލުމަށް އެ އާއިލާތަކަށް ސެލިއުޓްކުރާ ހާލު އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރު އަދާކުރަން،" އައިޝާ

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އިސްސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް މީހުންނަށް، އާއިލާއާ ބައްދަލު ނުކުރެވޭތާ އެތަކެއް ދުވަހެއް ވެއްޖެ ކަމަށާއި އާއިލާ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ދިރިއުޅޭ ތަންތަނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އެނބުރި ދާން ޖެހޭ މީހުން ވެސް އެބަތިބި ކަމަށް އައިޝާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ދަސްކޮށްދިން އެއް ފިލާވަޅަކީ އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އާއިލީ ގުޅުމުގެ މުހިއްމު ކަމެވެ. އާއިލާތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ވެސް މުހިއްމު ދައުރެއް އޮތްކަން ކަން ވެސް އެ ބަލިން އެނގިއްޖެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އާއިލާގެ ރައްކާތެރިކަމާއި، ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ވެސް މުހިއްމު ދައުރެއް އޮތްކަން ވެސް އެއީ މިހާލަތުން ދަސްވި ފިލާވަޅެއް ކަމަށް އައިޝާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި މުހިއްމު ފިލާވަޅާއެކު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޒުމަކަށް ހަދަންވީ މި ކުރިމަތިވި ހާލަތާއެކު، ބަދަހިކުރެވުނު އާއިލީ ގުޅުން އަބަދުވެސް އެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.