ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އެންމެ މަދުވާނީ މިވަރަށް ކަމަށް ވެދާނެ: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުރި ރޭޓަކީ ރާއްޖޭގައި މި ބަލި ފެތުރޭ ބޭސްލައިން ނުވަތަ އެންމެ ދަށްކޮށް ހުންނާނެ ރޭޓަށް ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.


ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި މިރޭ ބޭއްވި މީޑިއާ ބްރީފިން ގައި "މިހާރު"ން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހީމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ 30 ނުވަތަ 40 ކޭސް ދުވާލަކު ފެނުމަކީ މިކަހަލަ ބަލިމަޑުކަމެއްގައި ދަށް އަދަދެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެންމެން ވެސް އެދޭނީ ދުވާލަކަށް ފަސް ވަރަކަށް ކޭހަށް ވުރެ އަދަދު މަތި ނުވުން ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިފަދަ ބަލިތަކުގައި އަބަދުވެސް ބޭސް ލައިނެއް (ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އެންމެ ދަށްކޮށް ހުންނާނެ މިންވަރެއް) އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ލަފާކުރެވޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭސްލައިން އުޅޭނީ ގާތްގަނޑަކަށް 30 އާއި 50 އާ ދޭތެރޭގައި ކަމަށް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިފަދަ އެހެން ބަލިތަކަށް ބަލާއިރުގައި ވެސް ހަގީގަތުގައި ބޭސްލައިން އުޅެނީ އެހާވަރަށް،" އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގައުމެއްގެ ތެރޭގައި ބައްޔެއް ފެތުރިގެން ދިއުމުން އެ ބަލި ވާނީ އެންޑެމިކް (އާއްމުކޮށް ފެންނަ) ބައްޔަކަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާުވި އެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް-19 ވެސް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި އާއްމުކޮށް ފެންނަ މިންވަރެއް އުފެދިގެން ދިއުމަކީ އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މާލޭގެ އާބާދީ އަށް ބަލާއިރު މިހާރު ފެންނަ އަދަދަކީ މަތީ އަދަދެއް ނޫން ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ލަފާކުރެވޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭސްލައިން އުޅޭނީ ގާތްގަނޑަކަށް 30 އާއި 50 އާ ދޭތެރޭގައި ކަމަށް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިފަދަ އެހެން ބަލިތަކަށް ބަލާއިރުގައި ވެސް ހަގީގަތުގައި ބޭސްލައިން އުޅެނީ އެހާވަރަށް: ޑރ.އަފްޒަލް

"ދެން ގައުމެއްގެ އާބާދީ އަށް ބަލާއިރު، ނޫނިއްޔާ މާލޭގެ އާބާދީ އަށް ބަލާއިރުގައި ވެސް ހަގީގަތުގައި އެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން 50 މީހުންގެ ކޭސް ލައިނަކީ ނޫނިއްޔާ 30 އާއި 50 އާ ދޭތެރޭގެ ކޭސް ފެނުމަކީ ހަގީގަތުގައި އާއްމުކޮށް މިފަދަ ބަލިތަކަަށް ބަލާއިރު ހައިލެވެލްއެއް ނޫން އިނގޭތޯ،" އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 މާލޭގައި ފެތުރެން ފެށި ފަހުން އެއް ދުވަހަކަށް އެންމެ ގިނައިން ކޭސް ފެނުނީ މިދިޔަ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ދުވަހު 178 ކޭސް ފެނުނެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ހަތް ދުވަހަށް ބަލާއިރު އެވްރެޖަކީ ދުވާލަކަށް ތިރީހަކަށް ކޭހެވެ. އެއާ އެކު ރާއްޖޭގައި މިހާރު އަޅާފައި ހުރި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކުރަން އެޗްޕީއޭ އިން އަންނަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދަކީ މިހާރު 1،274 އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 109 މީހަކު ރަނގަޅު ވި އިރު ހަތަރު މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.