ޚަބަރު / މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖު (ފޮނަދޫ)

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ސިރާޖު މަޖިލީހުގައި ކީރިތި ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖު. --- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

މޭ ޑޭގެ މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް އަނިޔާކުރިކަން ސާބިތުވެ މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދަނިކޮށް މަރުވި އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މައްސަލާގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖު މިއަދު މަޖިލީހުގައި ކީރިތި ކުރައްވައިފި އެވެ.

ޖަލު ބަންދުގައި ހުއްޓައި އޮކްޓޯބަރު 10، 2017 ވަނަ ދުވަހު، އަބްދުﷲ މަރުވީ އެތެރެހަށީގެ ބައްޔަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ. އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ބަލިވެ އުޅޭތާ އެތައް ދުވަހެއް ވީ ފަހުންނެވެ. ފަސް ކުދިންގެ ބައްޕަ އަބްދުﷲގެ އާއިލާ އިން ތުހުމަތު ކުރަނީ އޭނާ މަރުވުމުގެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުލިބި، ޖަލުގައި ބޭއްވުން ކަމަށެވެ.

"Bappa dhuniyegai hurinama minivan vaane dho?"

"Bappa dhuniyegai hurinama minivan vaane dho?"

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ވެރިކަން ބަދަލުވެ ސިޔާސީ ކުށްވެރިން މިނިވަންވުމުން އަބްދުﷲގެ ދަރިފުޅު އޭނާގެ މަންމައާ ކުރި ސުވާލު

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތް ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީން އެކުލަވައިލި ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ސިރާޖު ވިދާޅުވީ އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ވަކީލަކަށް އޭނާ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށާއި އަބްދުﷲ މަރުވެގެން ދިޔައީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އިހުމާލުން ކަމަށެވެ.

"އަބްދުﷲ ރަޝީދު ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ޖަހައިގެން ބަންދުގައި އޮންނަން ޖެހުނިއްޔާ އަބްދުﷲ ރަޝީދަށް އަޅާނުލައި ބޭސްފަރުވާ ނުކޮށް އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން މި ދުނިޔެއާ ވަކިވާން ޖެހުނީމައި ކޮންމެވެސް ބަޔަކު އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނެ. ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ޖެހީމަ އެ ލިބޭ އަނިޔާއަށް ވުރެ މީހަކު ދުނިޔެއިން އަލްވަދާއު ކީމައި އެލިބޭ ގެއްލުން މާ ބޮޑު،" އަސަރާ އެކު ސިރާޖް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކޮށް އިހުމާލުވުމުން މިހާރު ހަމައެކަނި ލިބޭ އަދަބަކަށް އޮންނަނީ މަގާމުން ވަކިކުރުން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމަށް ބަދަލު އަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މި ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއްގެ މީހުން ވަކިކުރުމުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގު ހިންގައި އެމީހަކު ޒިންމާ ވާން ޖެހޭ ވަރަކަށް ޖަލުގެ ހުކުމް އަންނަން ޖެހޭނެ،" ސިރާޖް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާއަށް ކީރިތިކުރެއްވުނީ އެހާ ހިސާބުންނެވެ. ދެން ވާހަކަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން އިށީންނެވީ އެވެ.

Abdulla Rasheed ge maruge massalaigai PG in dhauvaa eh nukohdhin

Abdulla Rasheed ge maruge massalaigai PG in dhauvaa eh nukohdhin

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

އެ މައްސަލާގައި ޕީޖީން ދައުވާ ނުކޮށްދިނުން

އަބްދުﷲ މަރުވިއިރު، އޭނާއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރުވާދިނީ ޖަލުގައި ހުންނަ މެޑިކަލް ސެންޓަރުން އޮކްޓޯބަރު 7، 2017 ގަ އެވެ. އެއަށް ފަހު އޮކްޓޯބަރު 9، 2017 ގައި އޭނާ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިއުމާ ހަމައަށް ޖަލުން ތިން ފަހަރު ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންސްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެޗްއާރުސީއެމުން ވަނީ ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ޕީޖީން ދައުވާ ނުކޮށް އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލީ އެވެ.

64 ކޮމެންޓް, 195 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 5%
icon sad icon sad 77%
icon angry icon angry 17%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މޫސާ މިނިކް

01 June 2020

ކޯޗެއްރޯންއެގޭމީހެއްތީވ.ފޫހިވޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ހަމަ ރޯނވީ

01 June 2020

މި ބައިގއނޑު ވ.ރޯނެ. ރޯން ދޫކޮއްލާ. ހަމަ ޑްރާމާ ރާމާ. ސިޔާސީ މަގާމުތަށް ދޫކޮށް ކަސޯޓީ ކުޅެން ފެނޭ. ޓެލެންޓްތައް ފެންނާނީ ގިނަދުވަހުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ސިރާ

01 June 2020

ކީރިތި ކުރެއްވީއޭ؟؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

މަސްވެރިޔާ

01 June 2020

ފެބްވަރީ 7 ވަނަދުވަހު އެތަކެއް ނިކަމެތިންނެއް ޖަޒުބާތުގަ ޖައްސާ އެވެރިންލައްވާ ނޭއްގާނީ ޢަމަލުތައް ހިންގުވި ބަޔަކުވެސް ތިބޭނެ. އެފަދަ "ބޭފުޅުންގެ" ޒިންމާއާއި ބެހޭގޮތުންވެސް ސުވާލު އުފެދޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަލިނާ

31 May 2020

ކަންދައްކަން ރޮއެވެސް ހަދާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ސަމަރު

31 May 2020

މެންބަރުކަން ލިބުމުން އަމިއްލަ މީހާއަށް ފެނިފަ މިހާރު ހުންނަނީ. އަހަރުމެންނަށް ހާދައަވަށޭ ދޯ މަގާމެއް ލިބޭއިރަށް މާބޮޑަށް ފޮނިވެވެނީ، މަގާމުތައް މިލިބެނީނރައްޔތުންގެ ވޯޓުންކަމެއްވެސް ތިޔަ މެންބަރުން ހަނދާން ނުހުރޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ގުއިދައިތަ

31 May 2020

ކީރިތިއޭ؟؟ ކޮން ކީރިތިއެއް؟؟ އެފެންވަރުގަ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭ އަޚްލާޤެއް ހުރި ބައެއް ނޫން ތީކީ.. އޭނާ ރޯނީ.. ކީރިތި ނުކުރައްވާނެ. އެ ރުއިމަކީ ވެސް މުޅިން އެކްޓް. ތި ސިރާޖު ތީ ކާކު..

The name is already taken The name is available. Register?

ވަކީލާ

31 May 2020

ފެބުރުއަރީ 7 ގައި ހިގައި ދިޔަ ކަންކަމުގައި ގާނޫނާއި ޙިލާފަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ކުރިކަމެއްކުރީ ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެންކަމުގައި އެކަމަށް އެކުވަލަވާލި ކޯނީއިން ނިއްމާފައިވާތީ އާއި އެދުވަހު ކުރި އެއްވެސްކަމަކަށް އެއްވެސް ކޯޓަކުން މީހަކަށް އަދަބެއްލިބިފައި ނުވާތީ، އަބުދުﷲ އެދުވަހު ކުރިކަމެއްކުރީ ޖަޒުބާތުގައި ނޫންކަމަށް ނިއްމޭނެ ގޮތެއްނޭގެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދުލު އިންސާފު ހިގާތަން ފެންނާނީ ކޮންދުވަހަކުންބާ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަންޑޭލާ

31 May 2020

ރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ ހަޒާނާ ހުސްވަމުން ދާއިރުގަވެސް މަޖުލީހުގެ މެންވަރުން ހުޅުމާލޭން އަގުބޮޑު އެޕާޓްމެންޓުތަށް ގަންނަމުން އެދަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޝޮކްތެރަޕީ

31 May 2020

އެމްޑީޕީގަ މުޅިންވެސް އުޅެނީ މިކަހަލަ ޑުރާމާ ކުޅެން ކުޅަދާނަ މެންބަރުން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454