ކުއްޖަކު ބްލެކްމެއިލްކޮށް ރޭޕްކުރަމުން ދަނިކޮށް ކުއްޖާ ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުމުރުން 16 އަހަރު ވެސް ނުވާ ކުއްޖެއްގެ އާއިލާ އަށް އޮޅުވާލައިގެން ރަށަކުން މާލެ ގެނެސް ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ކުއްޖާ ބްލެކްމެއިލްކޮށް ކުއްޖާ ރޭޕްކުރަމުން ދިޔަ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ކުއްޖާ ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ ކުއްޖާ ހޯދަން ފެށީ އެ ކުއްޖާ އަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގި ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު ހުށަހެޅުމާ އެކުގައި ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ އެކު ކުއްޖާ ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތުން ކުއްޖާ ފެނުނީ މާލެގެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި އެ ކުއްޖާއާ އެކު އިތުރު މީހަކު ވެސް ހުރި ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. ކުއްޖާ ސަލާމަތްކޮށް، އެ ކުއްޖާއާ އެކު ހުރި މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައީ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާ އަށް މިހާރު ރައްކާތެރިކަން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލާގައި، އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފަ އެވެ.

"އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކުއްޖާގެ އާއިލާ އާއި ކުއްޖާ އަށް އޮޅުވާލައި ބްލެކްމެއިލްކޮށް، ބިރުދައްކާ، ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގަ" ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި ތަހުގީގަށް މިހާތަނަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ކުއްޖާ މާލެ ފޮނުވާފައިވަނީ ކުއްޖާ އަދި މައިންބަފައިން ނުދަންނަ މީހެއްގެ ކައިރިއަށެވެ. ކުއްޖާ މާލެ ގެނައުމުގައި ފައިސާއާ ގުޅުން ހުރި ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް އޮޅުވާލައި ބްލެކްމެއިލްކޮށް ބިރުދައްކާފައިވާކަން ތަހުގީގަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. ކުޑަކުއްޖަކު ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށް ވާތީ މާގިނަ ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ނުދެ އެވެ.

މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މީހާ އަކީ ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެހެން ކުށްތަކުގެ ރެކޯޑް އޮންނަ މީހެކެވެ.

"ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންނާއި، ކުޑަކުދިން ރޭޕްކޮށް ބްލެކްމެއިލްކޮށް، ކުޑަކުދިން ގުރޫމްކުރުވައިގެން ކުށްކުރުމުގައި ކުދިން ބައިވެރިކުރުވާ އަދި ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތައް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރާ މީހުންނާއިމެދު ގާނޫނީ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު މި ސާވިސް އިން އަޅަމުން ގެންދާނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ." ފުލުހުން މީޑިއާ އަށް ފޮނުވި މެސެޖުގައިވެ އެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ މިކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި އިންޓަނެޓްގެ ޒަރިއްޔާ އިން ކުދިން ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅުނަ ނުދިނުމަށާއި ނުދަންނަ މީހުން ކައިރިއަށް އަދި އެފަދަ މީހުންނާ އެކު ކުދިން ތަންތަނަށް ނުފޮނުވަން އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުން އަންނަކަމަށެވެ.