އެމްއެމްޕީއާރުސީ: "ދައުވާ ކުރާނެ މީހުން ކަނޑައަޅާނީ ޕީޖީން، ވަކި ތަރުތީބަކަށް ނުބަލާނަން"

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ ބައިވެރިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންނަށް ދައުވާ އުފުލާއިރު ދައުވާ ކުރާނެ ގޮތާއި މީހުން ކަނޑައަޅާނީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އިން ކަމަށާއި އެކަމުގައި އެހެން ބައެއްގެ ލަފާ ހޯދަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް، ޕީޖީ ހުސަން ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރި ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 1.3 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި ފުލުހުންނާއި ޕީޖީ އާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާއި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ވެސް އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވީ ޚިޔާނާތުގެ ބައިވެރިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އަވަހަށް ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭ މީހުން ކަނޑައަޅެމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަތުމާއެކު އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލަން ފޮނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ހިޔާނާތުން މަންފާ ލިބުނު މީހުންގެ އަދަދު 260 އަށް ވުރެ މަތި ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، އޭގެތެރެއިން ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނަށް އެއް ފަހަރާ ދައުވާ ކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޕީޖީ ޝަމީމް މިއަދު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ހެއްކާއެކު ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ 260 އެއްހާ މީހުންގެ މައްޗަށް އެއްފަހަރާ ވެސް ދައުވާ އުފުލާނެ ކަމަށެވެ. ޕީޖީން ދައުވާ އުފުލާނީ ހިތްހަމަ ޖެހޭވަރަށް ހެއްކާއެކު ހުށަހެޅުމުން ކަމަށާއި ދައުވާ އުފުލުމާއި ނުއުފުލުމުގެ ބާރު އޮތީ ޕީޖީ އަށް އެކަނި ކަމަށް ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެވަރަށް ހެކި ހުށަހަޅައިފި ނަމަ އެންމެންގެ މައްޗަށް ވެސް ދައުވާ ކުރާނެ. މުޅިން ވެސް ތިބީ އިސްކަން ދޭން ޖެހޭ މީހުން. ފުލުހުން ހެއްކާއެކު ހުށަހައިފިނަމަ އެއް ފަހަރާ ވެސް ދައުވާ އުފުލޭނެ،" ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދައުވާ ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ޕީޖީން. ގާނޫނުއަސާސީ ޕީޖީއަށް ލާޒިމް ކޮށްފައި ހުރި ކަންކަމަކީ އެހެން މީހުންގެ ލަފާ ހޯދާނެ ކަމެއް ނޫން."

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގު މުއައްސަސާތަކުން ގުޅިގެން ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދާ ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 އަށް ކިރިޔާ ވެސް ލުޔެއް ލިބޭ ހިސާބުން ބަޔާންތައް ނަގަން ފެށޭނެ ކަމަށް ވެސް ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެން މައްސަލަތަކެކޭ އެއްފަދައިން މި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ވެސް ޕީޖީން ފުލުހުންނަށް ލަފާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ވަކި މައްސަލައެއް އަވަސްކޮށް ލަސްކޮށް ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް އަޅުގަނޑުމެންގެ ނެތް. ތަހުގީގު ޓީމުން ވަރަށް މަސައްކަތް އެބަކުރޭ މި ހާލަތުގައި ވެސް މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް،" ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ އުފުލުން ލަސްވެގެން ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ގެންދަވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި އެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެކަނި ޖަލަށް ލައިގެން މާބޮޑު އިންސާފެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ވިސްނިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަންގައި އެންމެ އިސްކޮށް ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އޭރުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތު ވަނީ މި ސަރުކާރުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި އަދީބާއި ޒިޔަތު ޖަލަށްލާން ކުރިން ހުކުމް ކުރިޔަސް، ފަހުން އެ ހުކުމްތައް ވަނީ ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު އެކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު ދައުވާތަކެއް އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ފަހުން ވަނީ އުފުލަައިފަ އެވެ.