އޯގަސްޓް މަސް އަންނަންދެން ގޭގެ ތިރިއަށް ކުނި ނެރެން ޖެހޭނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިން ނަމަވެސް، ލޮކްޑައުންގެ ދުވަސްވަރު ގޭގެއިން ބޭރަށް ކުނި ނެރެ ތިރީގައި ބަހައްޓާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސި އުސޫލަށް އޯގަސްޓު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެމްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.


މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާއެކު ލޮކްޑައުން އިއުލާންކުރުމުން ވެމްކޯ އިން ވަނީ ކުނި ނަގަމުން އައި އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފަ އެވެ. ފާއިތުވި ދެ މަހު ވެސް ވެމްކޯ އިން ކުނި ނަގަމުން އައީ ހުރިހާ ގެއަކުން ކުނި ތިރިއަށް ބޭލުމުން މެންދުރު 12:00 އާއި 2:00 އާ ދެމެދުގަ އެވެ. އޯގަސްޓް 1 އާ ހަމަ އަށް މިގޮތަށް އަމަލުކުރާނެ ކަމަށް ވެމްކޯ އިން ބުންޏެވެ.

ލޮކްޑައުން އަށް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ލުއި ދީ ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން، ވެމްކޯ އިން ވެސް ވަނީ ބައެއް ހިދުމަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފަ އެވެ.

ވެމްކޯ އިން ބުނީ ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތަކާ ގުޅިގެން މޮނިޓަރިންގައިވާ ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނަގާނީ ކުރިއެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް، އެޗްޕީއޭގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

ލުއިތަކާ އެކު ވެސް ވެމްކޯ އިން މުވައްޒަފުންނާއި ހިދުމަތްތައް ހޯދާ ކަސްޓަމަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އިތުރަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭތީ، ކުނި އުކާލުމުގައި މިހާރު ވެސް އަމަލުކުރާ ރައްކާތެރިކަމުގެ އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރަން ވެމްކޯ އިން އެދެ އެވެ.